دانلود فایل


دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع

دانلود فایل دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع یکی از اقدامات اولیه در راه بهبود کیفیت برق در شبکه های توزیع، شناسایی وضعیت هارمونیکی فعلی شبکه با استفاده از روش های تخمین حالت هارمونیکی است. برای تحقق عملی و اقتصادی این مهم ابتدا لازم است تا حداقل تجهیزات اندازه گیر مورد نیاز جهت اندازه گیری سطح هارمونیکی تعیین و سپس به صورت بهینه جایابی گردند. در این تحقیق روش جدیدی برای جایابی بهینه تجهیزات اندازه گیرهای هارمونیکی در سیستم های توزیع ارائه شده است. ایده اصلی در این الگوریتم استفاده از تحلیل حساسیت و استفاده از تابع انرژی برای تعیین محل و نوع تجهیزات اندازه گیر است، از شبکه های عصبی و پخش بار هارمونیکی به روش تزریق برای تخمین زدن جریان های هارمونیکی تزریی و جریان خطوط استفاده شده است.
برای بررسی قابلیت روش پیشنهادی تاثیر نویز یا خطا در مقادیر اندازه گیری بر روی پارامترهای تخمین زده شده و همچنین تاثیر خازن گذاری و تغییر ساختار شبکه بر الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم توزیع 13 باس استاندارد IEEE بررسی شده است. نشان داده شده که خطای تخمین منابع مونیتور شده کم است و دقت تخمین خوب است این الگوریتم همچنین بسیار ساده و برای همه نوع شبکه توزیع بدون وابستگی به ساختار آن می توان با درصد خطا قابل قبولی استفاده شود. توجه به این نکته لازم است که فرض شده محل منابع هارمونیکی از قبل مشخص است، و همچنین فرض شده که شبکه عاری از هرگونه اغتشاشات ولتاژی خارجی است.
مقدمه
با توجه به افزایش روزافزون تجهیزات الکترونیک قدرت و بارهای خانگی در شبکه های توزیع آلودگی هارمونیکی شبکه های توزیع یکی از نگرانی های بهره برداری از این شبکه ها می باشد. در این میان با توجه به دینامیک بارها، ایجاد یک سیستم رویت پذیر برای تخمین حالت شبکه های توزیع در محیط هارمونیکی به یکی از ضرورتهای مراکز مدیریت این شبکه تبدیل شده است.
یکی از مهمترین مراحل تخمین حالت، دریافت اطلاعات از شبکه مورد مطالعه می باشد. با توجه به اینکه هدف در این پروژه تخمین حالت هارمونیکی است به نظر می رسد که اطلاعات بسیار زیاد و در فاصله زمانی کوتاه، باید به مرکز مدیریت ارسال گردد. با توجه به محدودیت های اقتصادی و فنی از قبیل سیگنال های مخابراتی حدالامکان باید تعداد تجهیزات اندازه گیری به حداقل رسیده و تخمین حالت با قبول تقریب مورد قبول با استفاده از روابط ریاضی انجام گیرد. در این پروژه هدف ارایه الگوریتم ریاضی تخمین حالت هارمونیکی در شبکه های توزیع شعاعی به همراه جایابی بهینه (حداقل تجهیزات اندازه گیری) خواهد بود.
فصل اول
مروری بر مباحث کیفیت توان
1-1- مقدمه
کیفیت توان از اواخر دهه 1980 برای شرکت های برق و مشترکین مصارف فشار ضعیف و متوسط اهمیت زیادی پیدا کرده است، به طوری که با توجه به درخواست مشترکین، شرکت های برق درصدد بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع می باشند. عنوان کیفیت توان یا کیفیت برق به صورت یک مفهوم کلی برای تمام اغتشاشات موجود در شبکه های توزیع به کار برده می شود. موضوعاتی که تحت این مفهوم به کار می روند لزوما جدید نیستند و آنچه که جدید است تلاش کنونی مهندسی برای برخورد با این مفهوم به شکل سیستماتیک است نه به صورت مسایل منفرد و متفرقه. می توان دلایل عمده توجه روزافزون به این مساله را به صورت زیر برشمرد:
– بروز اشکال و به وجود آمدن تبعات نامطلوب در صورت معیوب شدن یک عنصر، به خاطر اتصال شبکه ها به یکدیگر و تشکیل شبکه های بزرگتر.
– افزایش روزافزون هارمونیک در سیستم های قدرت به خاطر رشد استفاده از تجهیزات پر بازده با قابلیت تنظیم سرعت و همچنین استفاده از خازن های موازی برای تصحیح ضریب قدرت.
– توجه بیشتر شرکت های برق به موضوع کیفیت برق به خاطر آگاهی روزافزون مشتریان از مسایلی چون قطعی های، کمبودهای ولتاژ و حالت های گذرای ناشی از کلیدزنی.
– افزایش حساسیت تجهیزات الکتریکی امروزی در مقابل انواع اغتشاشات موجود در شبکه های توزیع.
انگیزه اصلی پشت این دلایل، افزایش بهره وری مشترکین است. کارخانجات تولیدی خواستار ماشین های سریعتر، با بهره وری و راندمان بیشتر هستند. شرکت های برق هم خواستار سوق دادن کارخانجات تولیدی به این مساله هستند زیرا این عمل اولا موجب بهره وری بیشتری برای مشترکین و ثانیا موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در سرمایه گذاری مراکز تولید و پست ها به خاطر استفاده کردن مشترکین از وسایل پربازده خواهد شد. نکته قابل توجه این است که دستگاه هایی که برای افزایش بهره وری به کار می روند اغلب نسبت به بیشتر اغتشاشات کیفیت توان حساس هستند و گاهی اوقات این ادوات خود منشا مشکل مضاعف کیفیت توان هستند.


دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات کنفرانس شبکه‌های هوشمند 92 - SGC 2013 دانلود كتاب آموزش ...

19 آوريل 2014 ... 350, جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) در شبکه برق غرب ... روشی جدید
برای تخمین بار پست های شبکه های توزیع با اندازه گیری ... های SCADA و GIS به
منظور مدیریت بهینه ی شبکه های توزیع برق ... و شبیه سازی یک سیستم تولید
میکروتوربین در حالت متصل به شبکه و ...... قوانین و آیین نامه های حقوقی.

مقاله روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت - منزلگاه دانشجویان

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت « ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ... ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺪرت از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮر
ﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ و اﻧﺪوﮐﺘﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ »
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎزور ... ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ »ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺣﺎﻟﺖ
... q.

خرداد ۱۳۹۴ - پروژه متلب

يك كنترل كنندة PID در اين پايان نامه طراحي مي شود تا براساس اطلاعات يادگرفته شده
از سيستم توسط ANFIS .... با مرتب كردن معادلات (1.5) و (1.10) به صورت معادلات حالت
، مي توان نوشت : .... بردار گراديان مشتق خطاي اندازه گيري شده نسبت به پارامترها مي
باشد. ... به طور كلي دو نوع الگوي يادگيري براي شبكه هاي تطبيقي ممكن است:.

MA thesis - دانشگاه شاهد

191, 847516006, مهدي, نجاريان, قدرت, درودي, طراحي شبكه هاي توزيع در چند سطح
ولتاژ ... پديده اشباع و هاديهاي توزيع يافته روتور در مدل موتور القايي قفس سنجابي
به منظور ... نظرزاده, تخمين حالت و شناسايي پارامترها در محركهاي كنترل برداري موتور
القايي با ... كنترل بهبود يافته براي فيلترهاي اكتيو با حداقل وسايل اندازه گيري
جريان.

تخمین حالت در شبکه های توزیع - سایت تخصصی برق

معمولاً تعداد اندازه گیریها از مقدار مورد نیاز جهت تخمین حالت بیشتر است بنابراین ...
ای از اندازه گیریهای اضافی را به منظور تخمین حالت سیستمهای توزیع پردازش می
نماید . ... حالت به دو نوع اطلاعات نیاز می باشد ، آنها اطلاعات شبکه و اطلاعات اندازه
گیری شده می باشند . ... هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تواید
پراکنده.

پایان نامه تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری ...

در این پایاننامه ابتدا به معرفی الگوریتم تخمین حالت-پارامتر پرداخته شده و سپس
با توجه ... در پایان، جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری و الگوریتم پیشنهادی
تخمین ... تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام بر اساس اطلاعات کمیات
بهرهبرداری ... بردن امنیت سیستم، توزیع اقتصادی بار به منظور کاهش هزینه تولید و
تلفات و .

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم اﻧﺪازه

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ... واژه ﻧﺎﻣﻪ. : ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
، ﺧﻄﺎي ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي، ﺧﻄﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ. ﭼﮑﯿﺪه. : ﺗﺨﻤﯿﻦ ... در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎ
... ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ... ﮔﯿﺮي. ﻓﺎزوري. (PMU). ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻼﻋﺎت
ورودي ﻣﻘﺎﻻﺗ. ﯽ ... ﻮان ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ، ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ،.

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم اﻧﺪازه

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ... واژه ﻧﺎﻣﻪ. : ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
، ﺧﻄﺎي ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي، ﺧﻄﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي، ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ. ﭼﮑﯿﺪه. : ﺗﺨﻤﯿﻦ ... در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎ
... ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ... ﮔﯿﺮي. ﻓﺎزوري. (PMU). ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻼﻋﺎت
ورودي ﻣﻘﺎﻻﺗ. ﯽ ... ﻮان ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ، ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ،.

بایگانی‌ها متفرقه - فایل و مقاله

پایان نامه ها ... فایل ورد مقاله تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله
... طبیعتاٌ استفاده از یک تجهیز در شبکه قدرت نیازمند مطالعات اولیه و بررسی .... با
اندازه گیری های حاصل از مغزه و ارزیابی های پتروفیزیکی تطابق بالایی را نشان می
دهد. .... فایل ورد مقاله بازآرایی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده به منظور ...

فروش پروژه ها و مقالات کارشناسی ارشد برق

سلام هر مقاله ای در مورد رشته برق بخوایید من دارم برای همه درس های ارشد مقالات رو خودم ...
پروژه درس حالت گذرا ... و انجام تعداد بسیار زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد برق .....
دانلود اصل مقاله ... یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
.... مناسب برای اندازه گیری قابلیت سوسپتانس تجهیزات الکتریکی به sag ولتاژ
را ...

انواع موضوعات خوب برای پایان نامه و پروژه برق و کامپیوتر - برق. قدرت ...

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق جایابی .... شبکه
های عصبی پایان نامه ارشد نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی مهندسی کامپیوتر .... اندازه
گیری و بررسی بروز قوس الكتریكی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجك ... یك
روش كارآمد برای تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیكی در شبكه های توزیع شعاعی

دریافت فایل

در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻓﺎزور، در ... ﺗﺨﻤﯿﻦ.
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از. ﺳﻮي دﯾﮕﺮ،. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : کنترل کننده ...
مدل (Model Based Predictive Control) به منظور کنترل سیستم های خطی مورد بررسی
قرار گرفته است. ... مسائلی که در آن تعداد ورودی های کنترل و حالت های سیستم زیاد
است. ... در دوره نمونه برداری بعدی یک مساله کنترل بهینه جدید براساس اندازه گیری های
...

موضوع پایان نامه برق قدرت - شریف یار

26 دسامبر 2012 ... با مشاهده فهرست موضوع پایان نامه های پیشین برای انتخاب موضوع خود ایده بگیرید. ...
كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D- ... نصب
تجهيزات اندازه‌گيري در تخمين استاتيكي حالت هارمونيكي در شبكه‌هاي قدرت ... انجام
پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی برق ...

انواع موضوعات خوب برای پایان نامه و پروژه برق و کامپیوتر - برق. قدرت ...

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق جایابی .... شبکه
های عصبی پایان نامه ارشد نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی مهندسی کامپیوتر .... اندازه
گیری و بررسی بروز قوس الكتریكی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجك ... یك
روش كارآمد برای تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیكی در شبكه های توزیع شعاعی

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق ...

13 ا کتبر 2015 ... دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق ..... ۶۲, جایایی
تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع ۱۱۶ص ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

15 مارس 2016 ... با عنوان :جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با
استفاده ... به منظور مشاهده عملکرد DVR پیشنهادی در بهبود کیفیت توان، بر روی
سیستم .... 4-3- اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتور در دستگاه گرمایش فرکانس
پایین. .... شکل 6‑13 شبیه‌سازی تخمین مقاومتها در حالت عدم تعادل با روش قدیم.

اولویت های پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان-رایتمن

16 مه 2015 ... نشرشده توسط:Rightman اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴ درپایان نامه دیدگاه‌ها برای اولویت های ...
در حوضه های یادشده جهت مدل سازی بارش رواناب و تخمین کلی از میزان سیل و زمان ... مهمی
ایفا نمایند و همچنین در حوضه های فاقد ایستگاههای دقیق اندازه گیری باران و .... بمنظور
صحت سنجی ابزار نصب شده و تدقیق محاسبات مربوطه(سد مارون –سد ...

دانلود مقالات هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق(1392)

7 آوريل 2014 ... 50- بررسي تاثير استفاده از فناوري نانو بر روي تجهيزات مختلف توزيع ... 53-
جايابي وتعيين اندازه بهينه توليدات پراکنده در شبکه¬هاي توزيع شعاعي ... 60-
شبكه روشي جديد براي طراحي هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و ... 61- مکان يابي
بهينه ي دستگاه هاي اندازه گيري جهت بهبود تخمين حالت در شبکه هاي توزيع با ...

دانلود پروژه ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران

19 دسامبر 2015 ... کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی ... ۲-۲-۱-
حالت گذرای ناشی از کلیدزنی ... ۲-۶-۳- توصیه هایی در خصوص محل قرارگیری
تجهیزات مشترکین و حفاظت آنها ... ۳-۳-۱- تخمین اندازه فلش ولتاژ در طی راه اندازی
موتور با ولتاژ کامل ... ۴-۲-۵- روش اندازه گیری عدم تعادل ولتاژ و تعیین شاخص آن

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4049 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده) .....
4197 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده) ... 4236 - جایابی بهینه
کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن ... 4259 - کیفیت فرضیه
ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)

admins – Page 40 – My Blog

2 ا کتبر 2015 ... ... جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع ... آن می توانید
از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

سیستم - ژورنال فایل - رزبلاگ

دانلود پروپوزال-پایان نامه-مبانی نظری-تحقیق-پرسشنامه-پاورپوینت ... ذخیره شده
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز . ...
نامه یک طراحی چند هدفه برای تعیین مکان و اندازه منابع DG در شبکه های توزیع موجود .
.... به منظور تخمین پارامترهای سیگنال LFM [PPT]جايابي بهتر خازن در شبكه هاي ...

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف (فصل دوم: راهکارهای مناسب جهت کاهش ...

9 سپتامبر 2015 ... ۲- تجدید آرایش شبکه های توزیع فشار ضعیف ... ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و
توزیع و کلیه تجهیزات) باید ظرفیت بالاتری ... محاسبه حداقل بار سالیانه فیدر:
ابتدا توان راکتیو فیدر اندازه گیری می شود ... خازنهای موازی در شبکه توزیع به منظور
کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات پیک ...... نتیجه نهائی این پایان نامه :

پروژه - PersianGig

پایان نامه ارشد رشته برق :بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
..... برق قدرت: جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع.

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

149, ژاله, رفاهی, بررسی نقش خانواده در شکل گیری آسیب های اجتماعی ( بزهکاری ....
216, سیدنعمت اله, موسوی, تحلیل اندازه گیری میزان حمایتها از مصرف کنندگان و ...
241, احمد, امیرعضدی, تعیین فرم تابعی امید به زندگی در بدو تولد و تخمین ضرایب
آن ...... 667, بهمن, بهمنی فیروزی, جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع
نامتعادل ...

دانلود پروژه استفاده بهينه از موتورهاي آسنکرون – سایت تخصصی برق ...

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵ پروژه برق قدرت, پروژه برق کنترل, پروژه و پایان نامه کارشناسی
برق ارسال دیدگاه ... ۱-۱-۲-تجهیزات راه اندازی و کنترل موتور ... ۴-۵-روش های اندازه
گیری درصد بار نامی موتورهای الکتریکی .... ۱۱-۲۱-بهینه سازی سیستم توزیع
الکتریکی کارخانه ... دانلود پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از
شبکه های عصبی.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : کنترل کننده ...
مدل (Model Based Predictive Control) به منظور کنترل سیستم های خطی مورد بررسی
قرار گرفته است. ... مسائلی که در آن تعداد ورودی های کنترل و حالت های سیستم زیاد
است. ... در دوره نمونه برداری بعدی یک مساله کنترل بهینه جدید براساس اندازه گیری های
...

دکتر شهرام جدید - دانشگاه علم و صنعت ایران - - دانشگاه علم و صنعت ايران

26 مه 2015 ... 8- شبکه های توزیع هوشمند (کارشناسی ارشد - دکترا). 5- پروژه‌های ... مدل‌سازی غیرخطی
دینامیکی بار با روش اندازه‌گیری و تخمین. شرکت برق منطقه‌ای ...

دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

26 ژوئن 2015 ... ۳۶٫ حفاظت و ایمنی تجهیزات شبکه های توزیع و لوازم مصرف کنندگان در مواقع رفتار
غیرعادی شبکه. ۳۷٫ روشهای اندازه گیری مقاومت، بازنگری و اصلاح شبکه زمین
پستهای فشارقوی ... ۲۸٫ بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل
.... ۴۷٫ جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر ...

پايان نامه هاي دانشجويي - ase.sbu.ac.ir

اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود ... ارزيابي
آماري نحوه بهره برداري تجهيزات حامل جريان در شبكه هاي توزيع با .... ساهاي جريان خطاي
نوع ابر رسانايي super conducting و نوع حالت جامدsolid state FCL, محمد حسين خزاعي,
جوادی .... جايابي منابع توليد پراكنده به منظور بهينه سازي تلفات و پروفيل ولتاژ در
...

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

149, ژاله, رفاهی, بررسی نقش خانواده در شکل گیری آسیب های اجتماعی ( بزهکاری ....
216, سیدنعمت اله, موسوی, تحلیل اندازه گیری میزان حمایتها از مصرف کنندگان و ...
241, احمد, امیرعضدی, تعیین فرم تابعی امید به زندگی در بدو تولد و تخمین ضرایب
آن ...... 667, بهمن, بهمنی فیروزی, جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع
نامتعادل ...

پایان نامه - مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت الکترونیک

هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان و ديستانس در شبكه هاي قدرت با استفاده از
الگوريتم ژنتيك الگوريتمي ... مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي سه فاز در
حالت كلي جابجايي محور رتور ... تخمين زاويه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهاي
ديناميكي نامعلوم ... جايابي بهينه و تعيين اندازه خازن ها در سيستم هاي توزيع با
الگوريتم ژنتيك

پایان نامه تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری ...

در این پایاننامه ابتدا به معرفی الگوریتم تخمین حالت-پارامتر پرداخته شده و سپس
با توجه ... در پایان، جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری و الگوریتم پیشنهادی
تخمین ... تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام بر اساس اطلاعات کمیات
بهرهبرداری ... بردن امنیت سیستم، توزیع اقتصادی بار به منظور کاهش هزینه تولید و
تلفات و .

دانلود پروژه ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران

19 دسامبر 2015 ... کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی ... ۲-۲-۱-
حالت گذرای ناشی از کلیدزنی ... ۲-۶-۳- توصیه هایی در خصوص محل قرارگیری
تجهیزات مشترکین و حفاظت آنها ... ۳-۳-۱- تخمین اندازه فلش ولتاژ در طی راه اندازی
موتور با ولتاژ کامل ... ۴-۲-۵- روش اندازه گیری عدم تعادل ولتاژ و تعیین شاخص آن

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف (فصل دوم: راهکارهای مناسب جهت کاهش ...

9 سپتامبر 2015 ... ۲- تجدید آرایش شبکه های توزیع فشار ضعیف ... ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و
توزیع و کلیه تجهیزات) باید ظرفیت بالاتری ... محاسبه حداقل بار سالیانه فیدر:
ابتدا توان راکتیو فیدر اندازه گیری می شود ... خازنهای موازی در شبکه توزیع به منظور
کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات پیک ...... نتیجه نهائی این پایان نامه :

مقاله ISI تعیین مکان DG در سیستمهای توزیع به منظور پایداری ولتاژ

مقاله ISI تعیین مکان DG در سیستمهای توزیع به منظور پایداری ولتاژ ... دانلود فایل
... .cero.ir/product-354529-مقاله-ISI-تعيين-مکان-DG-در-سيستمهاي-توزيع-به-منظور.
aspx ..... ,پایداری ولتاژ ,تعیین مکان ,پایان نامه ,سیستمهای توزیع ,تولید پراکنده ,
منظور ... مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو) · تحقیق والیبال · پایان نامه
...

تخمین حالت در شبکه های توزیع - سایت تخصصی برق

معمولاً تعداد اندازه گیریها از مقدار مورد نیاز جهت تخمین حالت بیشتر است بنابراین ...
ای از اندازه گیریهای اضافی را به منظور تخمین حالت سیستمهای توزیع پردازش می
نماید . ... حالت به دو نوع اطلاعات نیاز می باشد ، آنها اطلاعات شبکه و اطلاعات اندازه
گیری شده می باشند . ... هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تواید
پراکنده.

دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه ...

دانلود پایان نامه جایایی تجهیزات اندازه گیری بمنظور تخمین حالت شبکه های توزیع.

دانلود مقالات هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق(1392)

7 آوريل 2014 ... 50- بررسي تاثير استفاده از فناوري نانو بر روي تجهيزات مختلف توزيع ... 53-
جايابي وتعيين اندازه بهينه توليدات پراکنده در شبکه¬هاي توزيع شعاعي ... 60-
شبكه روشي جديد براي طراحي هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و ... 61- مکان يابي
بهينه ي دستگاه هاي اندازه گيري جهت بهبود تخمين حالت در شبکه هاي توزيع با ...

پايان نامه هاي دانشجويي - ase.sbu.ac.ir

اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود ... ارزيابي
آماري نحوه بهره برداري تجهيزات حامل جريان در شبكه هاي توزيع با .... ساهاي جريان خطاي
نوع ابر رسانايي super conducting و نوع حالت جامدsolid state FCL, محمد حسين خزاعي,
جوادی .... جايابي منابع توليد پراكنده به منظور بهينه سازي تلفات و پروفيل ولتاژ در
...

انواع موضوعات خوب برای پایان نامه و پروژه برق و کامپیوتر - برق. قدرت ...

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق جایابی .... شبکه
های عصبی پایان نامه ارشد نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی مهندسی کامپیوتر .... اندازه
گیری و بررسی بروز قوس الكتریكی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجك ... یك
روش كارآمد برای تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیكی در شبكه های توزیع شعاعی

تنبل خان | Tanbalkhan | دانلود پایان نامه | دانلود پروژه

... پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های ....
جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت های شبکه توزیع · زمانبندی ...

دانلود رایگان پایان نامه جایابی DG به منظور بهبود رگولاسیون ولتاژ و ...

30 دسامبر 2016 ... پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با هدف . ..... پایان
نامه ارشد برق جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت .

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

15 مارس 2016 ... با عنوان :جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با
استفاده ... به منظور مشاهده عملکرد DVR پیشنهادی در بهبود کیفیت توان، بر روی
سیستم .... 4-3- اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتور در دستگاه گرمایش فرکانس
پایین. .... شکل 6‑13 شبیه‌سازی تخمین مقاومتها در حالت عدم تعادل با روش قدیم.

ج‍ای‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ - خانه متلب

17 آگوست 2016 ... ج‍ای‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌Reviewed by انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد ...
کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان ...
مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی
... با توجه به نیاز خود بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید *** ...

دانلود رایگان مقالات بیست‌و‌ششمین کنفرانس بین‌المللی برق ...

28 ژانويه 2015 ... می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. .... بر
اساس اندازهگیری زاویه فاز, مریم زادفلاح فرشمی, محمدصادق سپاسیان, لینک دانلود ... c-
mean و شبکه عصبی جهت تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات ... ۸۵,
مکان یابی واحدهای انداز هگیری فازور برای تخمین حالت هارمونیکی

مقالات - ایزو کارت

در بحث امنیت آب آشامیدنی به عنوان یک مسئله جهانی، دستورالعمل های ایزو درمورد
مدیریت ... در بخش تهيه تجهيزات و اجراي پروژه با استفاده از مطابقت طرح با شبكه
موجود ، نياز بهره ... نظام نظر سنجي بمنظور كسب نظرات مشتركين توسط شركتهاي
توزيع انجام شده و ... با اندازه گيري عملكردهاي سازمان با توجه به روند حركت بسمت اهداف
، بطور دائم ...

موضوع پایان نامه برق قدرت - شریف یار

26 دسامبر 2012 ... با مشاهده فهرست موضوع پایان نامه های پیشین برای انتخاب موضوع خود ایده بگیرید. ...
كاهش تاثير كمبود ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از جبرانگر D- ... نصب
تجهيزات اندازه‌گيري در تخمين استاتيكي حالت هارمونيكي در شبكه‌هاي قدرت ... انجام
پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی برق ...

جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با استفاده از - ResultFa

جایابی بهینه از واحدهای اندازه گیری فازور برای سیستم های قدرت رویت پذیر دانلود .
دانلود ... روشهای جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور الگوریتم ها برای دانلود تماس
با ما . ... پایان نامه ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده ... بیرجند
مقالات کنفرانس جایابی بهینه واحدهای با استفاده از تخمین‌ حالت مبتنی بر
اندازه‌گیری .

بخش برق قدرت [بایگانی] - سایت پلاس ست

این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده
کامل ... GPS در حفاظت و کنترل سیستم های قدرت · دانلود کتابچه آموزش تابلوهای برق
.... جایابی و تعیین اندازه بهینه و چند هدفه مولدهای انرژی تجدید پذیر در یک شبکه ...
ابتکاری برای تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی مبتنی بر ...

پایان نامه پروژه

پایان نامه پروژه - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود
رایگان پروژه. ... شبيه سازي اثر توليد پراكنده بر روي هماهنگي تجهيزات حفاظتي
شبكه توزيع. كاهش تداخل هاي ... اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو در محيط هاي
هارمونيكي ... تخمين شار حرارتي چند مولفه اي (دو بعدي) به صورت on line به كمك
شبكه هاي عصبي.

بایگانی‌ها متفرقه - فایل و مقاله

پایان نامه ها ... فایل ورد مقاله تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله
... طبیعتاٌ استفاده از یک تجهیز در شبکه قدرت نیازمند مطالعات اولیه و بررسی .... با
اندازه گیری های حاصل از مغزه و ارزیابی های پتروفیزیکی تطابق بالایی را نشان می
دهد. .... فایل ورد مقاله بازآرایی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده به منظور ...

فروش پروژه ها و مقالات کارشناسی ارشد برق

سلام هر مقاله ای در مورد رشته برق بخوایید من دارم برای همه درس های ارشد مقالات رو خودم ...
پروژه درس حالت گذرا ... و انجام تعداد بسیار زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد برق .....
دانلود اصل مقاله ... یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
.... مناسب برای اندازه گیری قابلیت سوسپتانس تجهیزات الکتریکی به sag ولتاژ
را ...

دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

26 ژوئن 2015 ... ۳۶٫ حفاظت و ایمنی تجهیزات شبکه های توزیع و لوازم مصرف کنندگان در مواقع رفتار
غیرعادی شبکه. ۳۷٫ روشهای اندازه گیری مقاومت، بازنگری و اصلاح شبکه زمین
پستهای فشارقوی ... ۲۸٫ بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل
.... ۴۷٫ جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر ...

مهندسي برق- قدرت - دانشگاه اصفهان

به منظور تالط بر مفاهيم نوين رشته مهندسي برق ، توانايي اجراي ال ... پايان نامه. 6. واحد
. در دوره كارشناسي ارشد برق. –. قدرت، هر دانشجو باياتي سه. درس ..... هاي ردياب با
اليدبك حالت، طراحي اليدبك حالت با كنتر انتگرا ، جايابي قطب ...... طراحي يك
توپولوژي مناسب براي محل انـدازه گيـري، شناسـايي. داده. هـاي نامناسـب و يکاـاني داده. هـا
، تخمـين.

پایان نامه – پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های عصبی ...

9 ژوئن 2011 ... "در این پایان‌نامه روشی جدید جهت پیش‌بینی کوتاه مدت بار و بصورت بار ساعتی، در
شبکه توزیع انرژی الکتریکی ارائه شده است. ... به منظور ابزاری جهت انتخاب ویژگی
(ورودی) در شبکه‌های عصبی استفاده شده است. .... روش‌های قدیمی و متداول اندازه‌گیری خطا
بصورت RMS و AAV ارزیابی دستی از خطای اندازه‌گیری به ما ...

دانلود چاپ قدیمی و نایاب کتاب مشهور مقامات حریری به تصحیح کبیرالدین احمد چاپ 1882 کلکته

آزمایشات بارگذاری و تعیین مدول تغییرشکل­ پذیری در ­سنگ ­ها

طرح توجیهی تولید ماکارونی

آموزش برنامه نویسی تحت وب Asp.Net بهمراه مثال و سورس های آن

دانلود پاورپوینت مرغ تخم گذار

دانلود پروژه کبد

دانلودتحقیق پیرامون بهداشت دندان

تکنیک های کمومتریکس برای آنالیز کمی

مقاله با عنوان بررسی تاثیر بکارگیری اصول نوین بازاریابی در افزایش صادرات

پاورپوینت انواع آزمایشات پزشکی