دانلود رایگان


دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

دانلود رایگان دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی پيش گفتار

استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی" که توسط کميسيون های مربوط تهيه و تدوين شده و در پنجاه و دومين جلسه کميته ملی استاندارد ميکروبيولوژي و بيولوژي مورخ 6/11/82 مورد تصويب قرار گرفته است، اينک به استناد بند يک ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ايران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پيشرفتهای ملی و جهانی در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادی که برای اصلاح يا تکميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در کميسيون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين برای مراجعه به استاندارد های ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده کرد.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهای جامعه، در حد امکان بين اين استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پيشرفته هماهنگی ايجاد شود.
منابع و مآخذی که برای تهيه اين استاندارد بکار رفته به شرح زير است :
1-Codex alimentarius commission
CAC/RCP 46 :1999
Code of hygienic practice for refrigerated packaged foods with extended shelf life
2-استاندارد ملی ايران 6598 :سال 1381 ميکروبيولوژی- واژه نامه.

مقدمه

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری[1] طولانی, در برگيرنده آن دسته از مواد غذايی است که در سرما نگهداری می شوند تا کيفيت آنها به مدت بيش از 5 روز محفوظ بماند. به طور کلی کاربرد گرما و ساير فرآيندهايی که برای نگهداری استفاده می شود, نمی تواند سترونی تجاری آنها را تضمين کند. سرد کردن[2] هردل[3] مهمی در به تاخير انداختن فساد مواد غذايی و جلوگيری از رشد عوامل بيماريزا می باشد. توليد کنندگان مواد غذايی برای تضمين ايمنی فرآورده های توليد شده در زمان ماندگاری آنها, بايد به عوامل ديگری چون کاربرد نادرست درجه حرارت توجه کنند. از اين رو, بهره گيری از هردل ها به منظور جلوگيری از رشد ميکروبی در کنار سرد کردن آن ها ضرورت می يابد.
در مراحل توليد ، نگهداری ، توزيع ، فروش و جابجائي[4] غذاهاي بسته بندي و سرد شده, امکان کاربرد نادرست درجه حرارت وجود دارد. چنانچه در فرآوری برای پيشگيری از رشد بالقوه ميکروبی در آن ها اقدام لازم انجام نشده باشد, ميکروارگانيزم های بيماريزا در فرآورده رشد خواهند کرد. سرد کردن به تنهايی نمی تواند خطر ميکروبی را در آن ها به کمينه برساند, چون گونه هايی خاص از ميکروارگانيزم های سرماگرا[5] , مانند: ليستريامونوسيتوژنز وکلستريديم بوتولنيم بخوبی در سرما (4 درجه سلسيوس و دماهای پايين تر از آن), رشد می نمايند.

1- Shelf life
2-Refrigeration
3-Hurdle
4- Food handling
5- Psychotropic


دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علوم تغذیه | ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی - بانک علوم Science Bank

قیمت : ۲۰۰۰۰ریال. برای دانلود کامل روی گزینه پرداخت کلیک کنید ... استاندارد غذاهای
بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی. مرداد ۲۱, ۱۳۹۲ نظری بدهید.

ضوابط ثبت و ورود فرآورده های بیولوژیک - سازمان غذا و دارو

14 ا کتبر 2015 ... دانلود فایل .... اين ضابطه برای اجرای فرآیند ثبت فرآورده های بیولوژیک و آشنایی با
مراحل و ... در مسیر اول مراحل و زمان بندی تعریف شده در این سند برای کلیه فرآورده های
... پروتکل و استاندارد های مورد نیاز با هماهنگی آزمایشگاه کنترل ارائه شود. ... توزیع
داروها تنها از طریق شرکت های توزیع کننده مجهز به زنجیره سرد مورد ...

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد ...

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری[1] طولانی, در برگيرنده آن دسته از مواد
غذايی ... دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اشغال در حقوق بین الملل با فرمت word-
ورد 155 صفحه ... پروژه مالی حسابداری-پروژه مالی جامع و کامل-با فرمت اکسل excel.

فرایند انجماد مواد غذایی | سالیوان خبر - صفحه اصلی

دانلود آموزش خبر جدید هک کانال تلگرام مرگ حبیب کاهش وزن عکس دختر ماه عسل واریز
... مواد غذایی در سرد خانه زیر صفر تهیه و تدوین شده و در هشتادمین كمیته ملی استاندارد
... مواد غذایی خاص یا گروهی از مواد غذایی كه به روش انجماد سریع فرآیند شده و تا زمان ...
4-1- سردخانه باید به نحوی كنترل شود كه دمای كالا را با كمترین نوسان در 18- درجه ...

دسته صنایع غذایی - تک پروژه

دانلود مقاله استاندارد بسته بندی نگهداری غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان
ماندگاری طولانی · فنی مهندسی صنایع غذایی. 3,900 جزئیات ...

ضوابط ثبت و ورود فرآورده های بیولوژیک - سازمان غذا و دارو

14 ا کتبر 2015 ... دانلود فایل .... اين ضابطه برای اجرای فرآیند ثبت فرآورده های بیولوژیک و آشنایی با
مراحل و ... در مسیر اول مراحل و زمان بندی تعریف شده در این سند برای کلیه فرآورده های
... پروتکل و استاندارد های مورد نیاز با هماهنگی آزمایشگاه کنترل ارائه شود. ... توزیع
داروها تنها از طریق شرکت های توزیع کننده مجهز به زنجیره سرد مورد ...

غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني - رزبلاگ

3 روز پیش ... استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی"
که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین ...

دانلود طرح توجیهی تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده - ایران کارخانه

ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي. ﭘﻴﻮﺳﺖ. : 6. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ. ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده واز ﭘﻴﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. –. ﻛﻨﺴﺮو ﻃﺎس ﻛﺒﺎب ...
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه را ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
... ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ راه .... ﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ
ﭘﺮوژه و ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ..... ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
ﺑﺎﻻ.

دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

پيش گفتار. استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين
کار بهداشتی" که توسط کميسيون های مربوط تهيه و تدوين شده و در پنجاه و دومين جلسه
...

یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت… - نمونه!

2 آوريل 2016 ... دانلود مقاله با موضوع یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه، ...
تحقیق فعالیت های نگهداری پیشگیرانه; پروژه فعالیت های نگهداری ... استاندارد
غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی استاندارد غذاهای ...

تحقیق غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... تحقیق غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی. فایل : word قابل
ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :42 هدف از تدوین این استاندارد ,تعیین و ...

دانلود پکیج مقالات و گزارشات صنایع غذایی - پارسیان لب

دانلود مقالات صنایع غذایی،دانلود پروژه های صنایع غذایی،دانلود و دریافت جزوه ها و مقاله
های ... استاندارد و کیفیت ... غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

دانلود مقاله در مورد استانداردغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ...

19 آگوست 2016 ... استانداردغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی”
که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین ...

فروش دانلودی مدیریت زمان | جی پروجکت

6 نوامبر 2016 ... خرید و دانلود پاورپوینت جامع مدیریت زمان Time Management با آرزوی ... دانلودی
استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ما ...

مقالات رشته صنایع غذایی – پایان نامه های رشته علوم تربیتی

پایان نامه های رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,پایان نامه ...
استانداردهای غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی (آئین کار بهداشتی)

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

قسمتی از متن : استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين
کار ... برچسب ها: مواد غذايي استاندارد غذا بسته بندی غذا غذاهای بسته بندی دانلود ...

فنی و مهندسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ...

553, دانلود مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین
... 558, دانلود پروژه بررسی فنی واقتصادی طرح ایجاد کارخانه تولید پودر آب پنیر و ...

دانلود تحقیق استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری ...

مقدمهغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی, در برگيرنده آن دسته از مواد
غذايی است که در سرما نگهداری می شوند تا کيفيت آنها به مدت بيش از ۵ روز محفوظ ...

دانلود مقاله استانداردغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری ... - خانه

24 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله استانداردغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری ... این پروژه توسط
مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... غذاهای بسته بندی و سرد شده
با زمان ماندگاری طولانی, در برگیرنده آن دسته از مواد غذایی است که ...

یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت… - نمونه!

2 آوريل 2016 ... دانلود مقاله با موضوع یک مدل ریاضی در زمان بندی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه، ...
تحقیق فعالیت های نگهداری پیشگیرانه; پروژه فعالیت های نگهداری ... استاندارد
غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی استاندارد غذاهای ...

کاملترین فایل تحقيق مصادره اموال غير منقول – شیوا آرتیکل

12 فوریه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((تحقيق مصادره اموال غير منقول)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی
-تحقيق مصادره اموال غير منقول- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل
با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. كليد واژه نامه: مصادره: ... خرید و دانلود تحقيق پروژه
مالي سيستم حسابداري در بيمه بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش ...

فروش دانلودی مدیریت زمان | جی پروجکت

6 نوامبر 2016 ... خرید و دانلود پاورپوینت جامع مدیریت زمان Time Management با آرزوی ... دانلودی
استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ما ...

پاورپوینت فلوئور - سایت دانلود پروژه های دانشجویی - آرشیو مطالب روز

1 روز پیش ... دانلود فایل پاورپوینت مجموعه گنجعلی‌خان كرمان ،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه
با یک هدیه ویژه ..... شده است هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش برداشت و عملیاتی
است كه باید .... غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی.

مقاله استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانیدر ...

7 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه های مقالات و تحقیق های روز دنیا ... مقاله استانداردغذاهای بسته بندی و
سرد شده با زمان ماندگاری طولانیدر آئین کار بهداشتی” در word ... این پروژه توسط
مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... غذاهای بسته بندی و سرد شده
با زمان ماندگاری طولانی, در برگیرنده آن دسته از مواد غذایی است که در ...

پاورپوینت فلوئور - سایت دانلود پروژه های دانشجویی - آرشیو مطالب روز

1 روز پیش ... دانلود فایل پاورپوینت مجموعه گنجعلی‌خان كرمان ،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه
با یک هدیه ویژه ..... شده است هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش برداشت و عملیاتی
است كه باید .... غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی.

مقاله بسته بندی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

مقاله حاضر درباره تاریخچه بسته بندی، مبانی بسته بندی، گرافیک بسته بندی، ...
۳- برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده و راهنمایی چگونگی استفاده ..... بسته
بندی · مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین ...
خرید وفروش معادن ،مواد معدنی و فلزات ذوبی · دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی ·
دفتر ...

دانلود مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

24 ژانويه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان:استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری
طولانی فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:۴۳ این مقاله در ...

مقاله بسته بندی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

مقاله حاضر درباره تاریخچه بسته بندی، مبانی بسته بندی، گرافیک بسته بندی، ...
۳- برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده و راهنمایی چگونگی استفاده ..... بسته
بندی · مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین ...
خرید وفروش معادن ،مواد معدنی و فلزات ذوبی · دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی ·
دفتر ...

PDF:استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

14 ژانويه 2017 ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ « ﺗﻐﺬﯾﻪ ... ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﻃﻮﻻﻧﯽ q. ﮐﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد. ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ q. ﭘﺮوژه
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮕﻮ( ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی 1800 ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﻓﺮآوری ﺷﺪه در q.

دانلود تحقیق در مورد استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ...

15 آگوست 2016 ... دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی. … کمیته
ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ ۶/۱۱/۸۲ مورد ...

فنی و مهندسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ...

553, دانلود مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین
... 558, دانلود پروژه بررسی فنی واقتصادی طرح ایجاد کارخانه تولید پودر آب پنیر و ...

صنایع غذایی

... خرید اینترنتی · خرید کفش اسپرت · پروژه و آموزش برنامه نویسی سی و ترجمه مقاله
· تبادل لینک · رپو فایل ... استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری
طولانی- آئین کار بهداشتی ... ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی
اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ... دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به.

سازمان ملی استاندارد ايران

این اجالس با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو، سازمان های ناظر دولتی و غیر. دولتی
از جمله ... CAC▫ مروری بر دستاوردهای سی و هشتمين اجالس کميسيون کدکس غذايی. ▫
حلقه نظارت .... ساختمانی ، از زمان تولید تا محل مصرف در پروژه های. ساختمانی ..... سیب
با نام. تجاری اسکای بسته بندی در بطری یک لیتری، تولید شده در شرکت شیرین.

علوم تغذیه | ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی - بانک علوم Science Bank

قیمت : ۲۰۰۰۰ریال. برای دانلود کامل روی گزینه پرداخت کلیک کنید ... استاندارد غذاهای
بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی. مرداد ۲۱, ۱۳۹۲ نظری بدهید.

دانلود پروژه استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

6 نوامبر 2016 ... استانداردغذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی”
که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین ...

علوم تغذیه | ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی - بانک علوم Science Bank

قیمت : ۲۰۰۰۰ریال. برای دانلود کامل روی گزینه پرداخت کلیک کنید ... استاندارد غذاهای
بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی. مرداد ۲۱, ۱۳۹۲ نظری بدهید.

همه چیز در مورد استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری ...

30 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی مشخصات
این فایل عنوان:استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ...

دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - خانه

4 ا کتبر 2016 ... دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ... دانلود گزارش
کارآموزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر ... دفاعیه پایان نامهبدون شک انجام يک
پروژه تحقيقاتي يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي دوره آموزش يک دانشجوي ...

فرآیند تولید کنسرو ماهی تون - Fooda.ir

25 ژوئن 2015 ... دانلود گزارش کار آزمایشگاه ... کُنسِرْوْ به روشی برای نگهداری از غذا و هم‌چنین به
خوردنی‌های نگهداری شده به این ... مدت زمان پخت اولیه بر حسب نوع و اندازه ماهی و روش های
پخت متفاوت است و ... ۲-پر کردن قوطی با ماده غذایی سرد و حرارت دادن آن تا دمای ۹۵ -۸۰
درجه .... ۲۴- انتقال به بخش بسته بندی نهايی و ليبل زنی پس از گرفتن ...

دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - خانه

4 ا کتبر 2016 ... دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ... دانلود گزارش
کارآموزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر ... دفاعیه پایان نامهبدون شک انجام يک
پروژه تحقيقاتي يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي دوره آموزش يک دانشجوي ...

دانلود نرم افزار powersim پاورسیم همراه با لایسنس psim بدون محدودیت کاربری

پاورپوینت درس 5 زبان هفتم

دانلود تحقیق اختلاف نظر شیعه و سنی

بيماری های طيور

دانلود تحقیق انسان و روح 25 ص

دانلود افکت های آماده wedding عروسی برای نرم افزار ساخت آلبوم و اسلاید تصاویر proshow producer

دانلود افکت های آماده wedding عروسی برای نرم افزار ساخت آلبوم و اسلاید تصاویر proshow producer

دانلود مقاله کاربرد تقطیر واستخراج درصنعت گلاب گیری

مقاله درباره مولفه‌هاي فرهنگ سازماني موثر بر توسعه نظم

دانلود پاورپوینت دوپینگ و خطرات آن