دانلود رایگان


اینکوترمز - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد اینکوترمز

دانلود رایگان اینکوترمز فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد صفحات:15
قسمتی از متن:
اینکوترمز2000
قواعد رسمی اتاق بازر گانی بین المللی جهت تفسیر اصطلاحات تجاری
سید علیرضا خرّم
ساختار کلی اینکوترمز
•22 مورد عناوین تشریحی اصطلاحات سیزده گانه در غالب چهار گروه اصلیتعهدات دهگانه خریدار و فروشنده در هریک از اصطلاحات عناوین تشریحی
 1. هدف و حوزه شمول اینکوترمز
 2. دلایل تجدید نظر در اینکوترمز
 3. اینکوترمز 2000
 4. درج ورژن اینکوترمز در قرارداد فروش
 5. ساختار اینکوترمز
 6. واژگان
 7. تعهدات فروشنده در مورد تحویل
انتقال خطرها و هزینه های مربوط به کالا
9 . اصطلاحات سیزده گانه
 1. عبارت : تعهدی ندارد
 2. تغییرات در اینکوترمز
 3. عرف بندر یا تجارتی خاص
 4. حق انتخاب خریدار در مورد محل بارگیری
 5. ترخیص کالا در گمرک
 6. بسته بندی
 7. بازرسی کالا
 8. شیوه حمل و نقل و اینکوترمز متناسب با آن
 1. 18. استفاده توصیه شده
 2. بارنامه دریائی و تجارت الکترونیکی
 3. اسناد حمل و نقل غیر انتقال بجای بارنامه دریائی
 4. حق دادن دستورالعمل به حمل کننده
 5. داوری اتاق بازرگانی بین المللی


اینکوترمز


ساختار کلی اینکوترمز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اگزیم نیوز::متن کامل اینکوترمز ۲۰۱۴

14 نوامبر 2015 ... معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یک اصطلاح اینکوترمز خاص الزماً بر سایر
قراردادها نیز تاثیر می گذارد مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط ٍCFR
یا CIF موافقت کند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل
دیگری اجرا نماید. زیرا که طبق شرایط مذکور باید بارنامه یا هر سند دریایی ...

اینکوترمز به زبان ساده - اروند ترخیص

21 نوامبر 2017 ... #اینکوترمز به زبان ساده اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه
انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی
بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این
اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

مقررات قواعد اینکوترمز 2010

1 ژوئن 2017 ... مقررات قواعد اینکوترمز 2010. ◁ روش‌های خریدکالا براساس اینکوترمز 2010 به
شرح زیر است: (EXW) تحویل کالا در محل کار (EX WORKS). (FOB)تحویل کالادرعرشه
کشتی در مبدا (FREE ON BOARD). (FAS) تحویل کالا کنار کشتی (FREE AL
ONGSIDE SHIP). (FCA) به صورت تحویل در محل مقرر به حمل‌کننده (FREE ...

مقاله کارکرد اینکوترمز در زمینه کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در دهه ی 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات
بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار کرد که به اینکوترمز که در برگیرنده
اصطل...

اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ ﻗﻮاﻋﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ - حمل و نقل بین المللی یاسمن

در دﻧﯿﺎي ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز، ﻗﻮاﻧﯿﻦ. اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ. ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﺑﺎن ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﺪل ﺷﺪه. ﮐﻪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت. در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧ. ﯿ. ﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، وﮐﻼ، ﺷ. ﺮ. ﮐﺖ. ﻫﺎي ﺣﻤﻞ، ﺑﯿﻤﻪ. و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺎرت. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دوﻟﺖ. ﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﭘﺮدازان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك
راﯾﺞ ...

اصطلاحات بازرگانی (اینکوترمز - incoterms) - ترخیص کالا

21 فوریه 2017 ... در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان
تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و ...

اینکوترمز | سورچی ترابر

25 مارس 2018 ... این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهاي صادراتی
ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده اي که منتخب خود اوست و خود با آن حمل
کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت
کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت می نماید .

مقررات قواعد اینکوترمز 2010

1 ژوئن 2017 ... مقررات قواعد اینکوترمز 2010. ◁ روش‌های خریدکالا براساس اینکوترمز 2010 به
شرح زیر است: (EXW) تحویل کالا در محل کار (EX WORKS). (FOB)تحویل کالادرعرشه
کشتی در مبدا (FREE ON BOARD). (FAS) تحویل کالا کنار کشتی (FREE AL
ONGSIDE SHIP). (FCA) به صورت تحویل در محل مقرر به حمل‌کننده (FREE ...

تفسير قواعد اينکوترمز 2010 - NoorBusiness

Incoterms 1936. زد. ﺑﻪ ﺟﺮأت. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮭﻢ. ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ و وظﯿﻔﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ. و ﻗﻮاﻋﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
وظﺎﯾﻒ ﺧﺮﯾ. ﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺰﯾﻨﻪ. ھﺎ و ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ (رﯾﺴﮏ) ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ. ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ. ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ...

آموزش تصویری / اینکوترمز (International Commercial Terms) چیست ؟

30 دسامبر 2015 ... اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی
را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.

اگزیم نیوز::متن کامل اینکوترمز ۲۰۱۴

14 نوامبر 2015 ... معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یک اصطلاح اینکوترمز خاص الزماً بر سایر
قراردادها نیز تاثیر می گذارد مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط ٍCFR
یا CIF موافقت کند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل
دیگری اجرا نماید. زیرا که طبق شرایط مذکور باید بارنامه یا هر سند دریایی ...

اینکوترمز - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این رساله، انتقال خطر در قراردادهای بین‌المللی در چارچوب اصطلاحات اینکوترمز (
Incoterms) و همچنین در حقوق مدنی ایران و پاره‌ای کشورهای دیگر بررسی خواهد شد. با
توجه به اهمیتی که انتقال خطر در تقسیم‌بندی اصطلاحات تدوین شده توسط اتاق
بازرگانی بین‌المللی (اینکوترمز) دارد، این مساله به عنوان موضوع رساله انتخاب شده
است .

هلدینگ فرساد تجارت : اینکوترمز| اصطلاحات تجارت بین‌الملل ...

24 سپتامبر 2017 ... اینکوترمز درواقع یک زبان تجاری است که جهت تسهیل و شفاف‌سازی در ارتباطات و
تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی برای اولین بار در سال 1936
تدوین شد.

نکات طلایی و کاربردی اینکوترمز - بانک شرکت های حمل و نقل بین ...

نکات طلایی و کاربردی اینکوترمز. راهنمایی های کلی در کاربرد اینکوترمز
GENERAL GUIDE LINES. ۱-اینکوترمز نه بر زمان پرداخت بهای کالا دلالت دارد و نه
بر مساله انتقال مالکیت آن از فروشنده به خریدار. این نکات بایستی در قرارداد فروش
مشخص شود. ۲-طرفین میتوانند حسب توافق شرایط اینکوترمز را جرح و تعدیل کنند:
مثلاً خریدار ...

اگزیم نیوز::متن کامل اینکوترمز ۲۰۱۴

14 نوامبر 2015 ... معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یک اصطلاح اینکوترمز خاص الزماً بر سایر
قراردادها نیز تاثیر می گذارد مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط ٍCFR
یا CIF موافقت کند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل
دیگری اجرا نماید. زیرا که طبق شرایط مذکور باید بارنامه یا هر سند دریایی ...

مقاله کارکرد اینکوترمز در زمینه کنوانسیون بیع بین المللی کالا

در دهه ی 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات
بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار کرد که به اینکوترمز که در برگیرنده
اصطل...

اینکوترمز - Arianajam.com

10 سپتامبر 2017 ... اینکوترمز. در دهه ۱۹۳۰ میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) مطالعاتی را در زمینه
تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات
بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.
اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع ...

جزئیات کتاب: اينكوترمز 2010 (مقررات اتاق بازرگاني بين المللي ...

جزئیات کتاب: اينكوترمز 2010 (مقررات اتاق بازرگاني بين المللي براي استفاده از
اصطلاحات بازرگاني بين المللي و داخلي) از انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
بین المللی.

اصطلاحات اینکوترمز - تحویل در کنار کشتی FAS - مدیرپیشرو

22 دسامبر 2015 ... اصطلاح FAS در اینکوترمز ۲۰۰۰ به معنای تحویل کالا در کنار کشتی در بندر مشخص
خلاصه Free Along Side می باشد. و بطور مثال به صورت FAS BandarAbbas نوشته می
شود. یعنی کالا در کنار کشتی در بندرعباس (کشور فروشنده) تحویل خریدار می شود.
به‌ عبارتی‌ خریدار از این‌ لحظه‌ به‌ بعد باید کلیه‌ مخارج‌ کالا و ...

اینکوترمز 2010 - سازمان توسعه تجارت

دوره آموزشی حقوق تجاری بازرگانی ( اینکوترمز2010). زمان: شنبه و یکشنبه13و 14
آبان ماه 1396. تعداد جلسات:دو جلسه. ساعت کلاس: 8:30 الی 13. مدرس دوره : آقای ملک رضا
ملک پور. محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران سازمان توسعه تجارت ایران. قابل
توجه شرکت کنندگان محترم در دوره های آموزشی. در صورت آماده شدن گواهینامه های آموزشی
...

اینکوترمز به زبان ساده - اروند ترخیص

21 نوامبر 2017 ... #اینکوترمز به زبان ساده اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه
انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی
بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این
اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

قاعده CPT یا Carriage Paid to یکی از اصطلاحات بازرگانی اینکوترمز ...

2 جولای 2017 ... قاعده CPT یا همان Carriage Paid to ریسک و مسئولیت فروشنده را تا زمانی که کالا به
حمل کننده بار تحویل داده شود پشتیبانی می کند.

کارگاه تخصصی مسایل و نقش اینکوترمز در قراردادهای بازرگانی - ایوند

خرید بلیت و ثبت‌نام کارگاه تخصصی مسایل و نقش اینکوترمز در قراردادهای
بازرگانی در ایوند - زمان: چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶ - موضوع: مدیریت - محل برگزاری: تهران.

اینکوترمز 2010 - سازمان توسعه تجارت

دوره آموزشی حقوق تجاری بازرگانی ( اینکوترمز2010). زمان: شنبه و یکشنبه13و 14
آبان ماه 1396. تعداد جلسات:دو جلسه. ساعت کلاس: 8:30 الی 13. مدرس دوره : آقای ملک رضا
ملک پور. محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران سازمان توسعه تجارت ایران. قابل
توجه شرکت کنندگان محترم در دوره های آموزشی. در صورت آماده شدن گواهینامه های آموزشی
...

اینکوترمز | شركت آلیاژهاي صنعتي - تیتانیوم

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International
Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است
اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی
را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید . در شرکت آلیاژهای صنعتی بنا به نیاز
مشتری و ...

اینکوترمز - آموزش مجازی پارس

با توجه به رشد روز افزون علم و آموزشهای کوتاه مدت ، مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس
با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله آموزشی اینکوترمز را طراحی و
در دسترس علاقمندان قرار داده است. اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه
مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به ...

اینکوترمز - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International
Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به
صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و
مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. منبع: ویکیپدیا ...

اینکوترمز | شرکت بازرگانی عباسی

اینکوترمز. عقد قرارداد حمل و بیمه. در یک قرار داد فروش بین المللی کالا ، وارد کننده و
صادر کننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادی هستند که رضایت طرفین را در برداشته و
قرارداد منعقده به بهترین نحو اجرا شود ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر به عنوان
بخشی از معامله تجاری می تواند با خطرهایی همراه شود اگر کالا خسارت دیده و یا از بین ...

با گروه های مختلف اینکوترمز آشنا شوید | adnan mousapour | Pulse ...

3 ا کتبر 2015 ... اینکوترمز به چهار دسته تقسیم می شود که هر گروه اصطلاحات مخصوص به خودشان را
دارند. این چهارمورد عبارتند از. شرایطی که فروشنده در محل تولید یا همان محل کار خود
کالا را به خریدار می دهد: Eگروه. شرایطی که فروشنده کالا را در محلی که خریدار تعیین
کرده تحویل می دهد: Fگروه. شرایطی که فروشنده قرارداد را بدون قبول کردن ...

اینکوترمز چیست؟ - Digisilkroad.com

2 جولای 2017 ... هدف و قلمرو اینکوترمز هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای
تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. و بدین.

اینکوترمز و تقش آن در قراردادهای بین المللی | وکیل امور تجاری داخلی و ...

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛. اصطلاحات تجاری بین المللی اینکوترمز، یکی از
پرکاربردترین رویه های پذیرفته شده در بازرگانی و تجارت بین المللی است. این
رویه محصول تلاشهای اتاق بازرگانی بین المللی است.اینکوترمز https://iccwbo.org/
publication/incoterms-rules-2010 در حقیقت شرط ثابتی از شروط یک قرارداد بین ...

اصطلاحات اينكوترمز - بازرگانی توان ترخیص

27 ا کتبر 2016 ... اصطلاحات اینکوترمز. 1. تحویل در محل کار. EX WORKS. EXW. 2. تحویل به حمل
کننده. FREE CARRIER. FCA. 3. تحویل در کنار کشتی. FREE ALONGSIDE SHIP.
FAS. 4. تحویل در کنار کشتی. FREE ON BOARD. FOB. 5. هزینه و کرایه حمل. COST
AND FREIGHT. CFR. 6. هزینه، بیمه و کرایه حمل. COST ...

اینکو تِرمز (Incoterms) چیست؟ - متین کالا

22 دسامبر 2016 ... یک کلمه مرکب از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به
معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌ و برای تفکیک هزینه‌ها و
مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با حمل
کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص ...

اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ ﻗﻮاﻋﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ - حمل و نقل بین المللی یاسمن

در دﻧﯿﺎي ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز، ﻗﻮاﻧﯿﻦ. اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ. ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﺑﺎن ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﺪل ﺷﺪه. ﮐﻪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت. در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧ. ﯿ. ﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، وﮐﻼ، ﺷ. ﺮ. ﮐﺖ. ﻫﺎي ﺣﻤﻞ، ﺑﯿﻤﻪ. و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺎرت. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دوﻟﺖ. ﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﭘﺮدازان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك
راﯾﺞ ...

اینکوترمز

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید
و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه،
گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است. گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون
پرداخت کرایه حمل در مبدأ: این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا
...

اینکوترمز چیست؟ قوانین و قواعد اینکوترمز چیست؟ - موسسه حقوقی ...

21 ا کتبر 2017 ... اینکوترمز Incoterms. اینکو تِرمز: ( Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب
سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی
بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این
اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار ...

اینکوترمز - Parthia Cargo

اینکو ترمز (INCOTERMS) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (
International Commercial Terms) تشکیل شده‌ که به معنی شرایط بازرگانی
بین‌المللی می باشد و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات
برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اولین نسخه
آن در سال ...

آموزش اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010 قواعدی است 3حرفی، استاندارد شده، دارای توضیح کامل در دفترچه های
اینکوترمز 2010 و مورد استفاده بازرگانان جهان، این قواعد وظایف و مسئولیت های
خریدار و فروشنده را در موضوعات حمل و نقل، ترخیص، تخلیه و بارگیری، بیمه و تهیه
اسناد و مدارک مورد نیاز در مقابل هم روشن می نماید به شرطی که در قرارداد آورده شده باشد.

اینکوترمز - فرا تجارت هخامنش

آشنايي با قواعد اينكوترمز 2010 در دنياي تجارت امروز، قوانين اينكوترمز به يك بخش
اساسي و اجتناب ناپذير از زبان تجارت مبدل شده كه در سراسر جهان و به منظ...

بازرگانی نوید - اینکوترمز چیست؟

همان‌طور که در قواعد اینکوترمز اشاره شده است در اینکوترمز 2000، قواعد به چهار دسته
کلی C ، D ، E و F تقسیم می‌شوند. هر کدام از این چهاردسته کلی به ترتیب شامل چهار،
پنج، یک و سه قاعده می‌باشند. بنابراین به طور کلی اینکوترمز 2000 دارای 13 قاعده
است که شرایط مختلف بین خریدار و فروشنده در یک تجارت بین المللی را پوشش
می‌دهند.

تفسير قواعد اينکوترمز 2010 - NoorBusiness

Incoterms 1936. زد. ﺑﻪ ﺟﺮأت. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮭﻢ. ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ و وظﯿﻔﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ. و ﻗﻮاﻋﺪ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
وظﺎﯾﻒ ﺧﺮﯾ. ﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺰﯾﻨﻪ. ھﺎ و ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ (رﯾﺴﮏ) ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ. ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ. ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ...

دانلود طرح امکان سنجی تولید جوانه حبوبات

دانلود پروژه آشنايي با بانكداري

دانلود تحقیق درباره گیاه ارزن رشته کشاورزی .word

دانلود صورت جلسات دفتر شورای معلمان سال تحصیلی96-95

دانلود مقاله آتشفشانها

طرح لایه باز کارواش 5

پروپوزال رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر طلاق عاطفی

پاورپوینت درباره گزگز و خواب رفتگي انگشتان دست

پاورپوینت درس پنجم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم هدف گذاری و تصمیم گیری

پروژه اتوماسیون: خودکارسازی خط مونتاژ گیربکس شافت مستقیم مدل MAS