دانلود رایگان


پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 181 صفحه

مقدمه:
امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.
امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.
پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.
بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي، بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.
از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند. بطور كلي در طول دوره قانونگذاري در ايران قوانين متعددي درباره مبارزه با پديده قاچاق گمرکی به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبين قرار گرفته اند به نظر مي رسد در اين قوانين قانونگذار با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگي مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسي كارشناسي موضوع صرفاً با توجه به اين ديدگاه كه مجازتهاي شديد مي توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانين قبلي تشديد كرده اند از اين رو مي بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و اقتصادي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نيافتگي مناطق مرزي كشور فقر گسترده اقتصادي، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم گيري در اين خصوص موجب شده نه تنها اين معضل اقتصادي كاهش نيابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان يافته تر گردد.
همانطوريكه مي دانيم پيشگيري همواره مفيدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادي نيز به
صرفه تر مي باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پديد آورنده قاچاق كالا علل و زمينه هاي كه كشورمان را براي ورود و توزيع كالهاي قاچاق مستعد مي نمايند از بين برده و در مراحل بعدي چنانچه افرادي اقدام به ارتكاب اين جرم نمودند با تدابير كيفري و سركوبگرانه با آنان مقابله كنيم اين امر نه تنهاب موجب رشد و تعالي اقتصادي كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهاي والاي جامعه مي گردد بلكه با پيشگيري از ارتكاب اين جرم موجب كاهش هزينه هاي مقابله و سركوبي عوامل قاچاق مي شود.
عليرغم اهميت اين جرم و آثار جبران ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هيچ اقدامي در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمركي صورت نگرفته حتي در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هايي مانند حقوق و علوم قضايي كه رسالت اصلي آنان معرفي حقوق شهروندان و آموزش قوانين و مقررات كشور به دانشجويان اين رشته ها مي باشد درسي تحت عنوان حقوق گمركي گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانين و مقررات گمركي پرداخته نشده است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه تحقیق
1: بيان مساله
2: سئوالهاي تحقيق
3: فرضيه ها
4: سابقه تحقيق
5 : ضرورت انجام تحقيق
6: اهداف تحقيق
7 : روش تحقيق
8: قملرو تحقيق
9: کاربردهای تحقیق
10: ساختار تحقیق
فصل اول : كليات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)
مبحث اول: مفاهيم و تعاريف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق کالا
گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمركي
گفتار چهارم: مبادي
گفتار پنجم: قلمرو گمركي
گفتار ششم: حقوق ورودي
گفتار هفتم: ترانزيت
مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی
گفتار اول: پیشینه تاريخي
گفتار دوم: پیشینه تقنيني
الف: حقوق داخلی
ب: حقوق خارجی
ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی
مبحث سوم: عوامل پديد آورنده جرایم گمرکی
گفتار اول: عوامل اقتصادي
الف: وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق
ب: اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها
ج: حمايت هاي غير اصولي دولت از برخي صنايع داخلي
گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي
الف: بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي
ب: فرايند پرهزينه زمان بر و پيچيده واردات و صادرات قانوني كالا
ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي
د: تبليغات توليد كنندگان خارجي
فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی
مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی
گفتار اول: مبانی حقوقی
گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی
مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی
گفتار اول: رکن قانونی
الف: قوانین ایران
ب: اسناد بین المللی
گفتار دوم: رکن مادی
الف: رفتار مجرمانه
ب: شرایط و اوضاع و احوال
ج: نتیجه مجرمانه
گفتار سوم: رکن روانی
فصل سوم: پيگشيري از جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: مفهوم پيشگيري
مبحث دوم: پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات
گفتار اول: پيشگيري از جرم بطور عام در قوانين و مقررات
گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات
الف : مقررات بين المللي
ب: مقررات داخلي
مبحث سوم: انواع پيشگيري
گفتار اول: طبقه بندي كاپلان
گفتار دوم : پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي
گفتار سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال
گفتار چهارم: پيشگيري اجتماعي
گفتار پنجم: پيشگيري وضعي
مبحث چهارم: تدابير پيشگيري از جرایم قاچاق گمرکی
گفتار اول: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده از تدابير پيشگيري اجتماعي
الف: كاهش موانع تجاري
ب: هدفمند كردن يارانه ها
ج: كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات مربوط به ترخيص كالا
د: ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
و: رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزخير كشور
گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده از تدابير پيشگيري وضعي
الف: شيوه نظارت و كنترل
ب: كنترل ابزاري كه ارتكاب جرم قاچاق را تسهيل مي كند
ج: جاذبه زدايي
فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: تدابير پليسي و انتظامي
گفتار اول:ساختار سازمانی نيروي انتظامي
گفتار دوم: وظايف واختیارات نيروي انتظامي در قبال جرایم گمرکی
گفتار سوم: راهكارهاي مبارزه موثر با جرم قاچاق كالا توسط نيروي انتظامي
الف: انتقال محدوده گشت و بازرسي از مناطق داخلي شهرها به نقاط مرزي
ب: افزايش امكانات و تجهيزات نيروهاي انتظامي
ج: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي مستقر در مرز
د: استفاده از شگردها و ابزارهاي خاص
مبحث دوم: مقابله از طريق نهادهاي اداري
گفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با جرم قاچاق كالا به نهادهاي اداري
گفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوط به قاچاق
گفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالا
الف: اداره هاي مامور وصول عایدات دولت
ب: نهادهای شاكي
گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداري
گفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با جرم قاچاق كالا از طريق نهادهاي اداري
الف: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاي اداري
ب: جلوگيري از تقلب نسبت به قانون
ج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي شاكي
مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق كالا توسط مراجع قضايي
گفتار اول: مراجع قضايي صالح براي رسیدگي به جرایم گمرکی
الف: مراجع قضايي
ب: مراجع شبه قضايي
گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی
الف: مجازاتهاي مالي
ب: مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي)
ج: مجازات شركت در جرم
د: مجازات شروع به جرم
و: مجازات حمل كالاي قاچاق
گفتار سوم: آيين دادرسي جرایم گمرکی
الف: قرار تامين
ب: فارغ بودن ازرعايت تشريفات دادرسي کیفری
ج: محدودیت زمان دادرسی
د: قطعي بودن آراي صادره
گفتار چهارم: راهكارهاي مقابله كيفري موثر با جرایم گمرکی
الف: اصلاح قوانين
ب: دقت در اعمال صحيح قوانين
ج: تسريع در رسيدگي
د: ايجاد وحدت رويه
نتيجه گيري و پيشنهادات
الف: نتيجه گيري
ب: پيشنهادات


جرایم قاچاق گمرکی


سیاست جنایی ایران در جرایم قاچاق گمرکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی | تایمز

:HTML ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ... ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ
اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻣﺮوزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮﻻت. ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﻣﺮ ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ...

3 - کتاب رهنمای جمهوری اسلامی افغانستان از الف تا یا - GMIC

اقتصاد سیاسی ولسی جرگه: منابع مالی و تاثیرات آن بر نمایندگی از مردم در پارلمان
...... انکشاف استراتیژی ها، تطبیق پروژه ها و نظارت از فعالیت های ماپا با در نظرداشت
.... بررسی پالنهای امنیتی و امنیت دفاتر موسسات غیر دولتی ...... برلین براي مبارزه
علیه مواد مخدر توسط افغانستان ، چین، ایران، پاکستان، ...... www.customs.gov.af.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی doc ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc نوع فایل:
wordقابل ویرایش 181 صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و
...

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی | تایمز

21 ژوئن 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی امروزه پیشرفت تکنولوژی و ... دانلود
... بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در. ... دسته: حقوق فرمت
فایل: doc حجم فایل: 2983 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 174 .... شعار ما: سایت
تایمز بهترین منبع دانلود انواع مقاله، پروژه، نمونه سوال و پروپوزال است.

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز | آسمان آتشین!

18 آگوست 2017 ... پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز ... که قوه مجریه و هیأت وزیران و
وزارتخانه های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می نمایند. ... پژوهش دانلود جزوه
پروژه پژوهش تحقیق بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی ... دسته: حقوق
فرمت فایل: doc حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 ...

ترجمه مقاله سیاست مالیاتی اتخاذ شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به ...

22 سپتامبر 2017 ... ترجمه مقاله سیاست مالیاتی اتخاذ شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل ...
Download Source; بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده. ... Doc فرمت
فایل: ورد (قابلیت ویرایش) قسمتی از محتوی متن. .... سیاست جنایی ایران در قبال
جرایم قاچاق گمرکی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ...

ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮐﺎرﺑردی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ در ﻗﺑﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ - موسسه حقوقی ایرانیان ...

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻤ. ﺮﮐﯽ از ﺳﺎل ..... ﺗوﮐﻠﯽ ،
ﮐﯾﺎن دﺧت ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻣرﮐﯽ ، اﻧﺗﺷﺎرات ﺧرﺳﻧدی ، ﭼﺎپ دوم ،. ١٣٩١.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

24 سپتامبر 2017 ... نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۸۱ صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش
ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي ...

پایان نامه کامل رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ...

دسته: پایان نامه, حقوق, کارشناسی برچسب: پایان نامه, پایان نامه حقوق, پایان نامه رشته
حقوق, پيگشيري از جرایم قاچاق گمرکی, پیشینه جرایم گمرکی, تخلفات و جرایم ...

دانلود روش تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا - تیدا داک

دانلود روش تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا چکیده قاچاق دامنه وسیعی از ... «قاچاق
کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌ جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش ... پنهانی
عظیم از تجارت خارجی ایران بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی
سیاسی ..... پروژه دانشجویی در مورد جابه‌ جایی کالا, پروژه دانشجویی در مورد جرم قاچاق,
پروژه ...

شاخصها و ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران در کشورهای خارجی و ...

1 ا کتبر 2017 ... Home » دانلود مقاله و پروژه » شاخصها و ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران در
کشورهای خارجی و بررسی آن از نگاه قرآن و نهج البلاغه ... دسته: مدیریت بازدید: ۶ بار
فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۹۱۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: .... رساله پایان نامه
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی · دانلود جزوه درس مبانی ...

پروژه جامع بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر ...

24 مه 2017 ... پروژه جامع بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین بین
... جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی… ... از سیاست های گمرکی و اقدامات
مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی کیفری و یا .... دسته: حقوق فرمت
فایل: doc حجم فایل: 317 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 پایان نامه ...

بررسي موضوع شروع به جرم + doc - فندق

Word … دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال …[DOC] 3 .
تعارض و خلا در .... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc

پروژه بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی doc -کد،سورس،پروژه،مقاله ...

پروژه بررسی جامعه مدني و جامعه سياسي. doc نوع فایل: wordقابل ویرایش 115 صفحه
مقدمه: مقدمه ... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ...

پروژه بررسی مبانی اعتراض به آراء دادگاه ها و مراجع قضائی doc ...

پروژه بررسی مبانی اعتراض به آراء دادگاه ها و مراجع قضائی. doc نوع فایل: wordقابل
ویرایش 228 ... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc.

کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر | تایمز

22 آوريل 2017 ... هدف از این تحقیق بررسی جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر است
... مبحث دوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر:.

کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر | تایمز

22 آوريل 2017 ... هدف از این تحقیق بررسی جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر است
... مبحث دوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر:.

پروژه بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی doc - تحقیق مقاله پروژه - دانلود

پروژه بررسی جامعه مدني و جامعه سياسي. doc نوع فایل: wordقابل ویرایش 115 صفحه
مقدمه: مقدمه ... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی | شاپ استو

24 آوريل 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی امروزه پیشرفت تکنولوژی ... فرمت
doc پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک ... فرسا در
کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان. doc
نوع فایل: ... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc.

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم ...

24 سپتامبر 2017 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 275 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ...
سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی .... 2-4-2 بررسی
تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی. ... قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا. ...
مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوص پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی doc ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc نوع فایل:
wordقابل ویرایش 181 صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و
...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی doc ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc نوع فایل:
wordقابل ویرایش 181 صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و
...

دانلود روش تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا - تیدا داک

دانلود روش تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا چکیده قاچاق دامنه وسیعی از ... «قاچاق
کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌ جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش ... پنهانی
عظیم از تجارت خارجی ایران بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی
سیاسی ..... پروژه دانشجویی در مورد جابه‌ جایی کالا, پروژه دانشجویی در مورد جرم قاچاق,
پروژه ...

ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮐﺎرﺑردی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ در ﻗﺑﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ - موسسه حقوقی ایرانیان ...

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻤ. ﺮﮐﯽ از ﺳﺎل ..... ﺗوﮐﻠﯽ ،
ﮐﯾﺎن دﺧت ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻣرﮐﯽ ، اﻧﺗﺷﺎرات ﺧرﺳﻧدی ، ﭼﺎپ دوم ،. ١٣٩١.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ...

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

24 سپتامبر 2017 ... با سلام. برای دانلود فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق
گمرکی. doc به صورت مستقیم از لینک دانلود پایین استفاده نمایید.

پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین (از نظر قوانین و ...

6 آگوست 2017 ... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 317 کیلوبایت تعداد صفحات ... پایان نامه
بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین (از نظر قوانین و ... از سیاست های گمرکی و
اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و ... جرایم مربوط به قاچاق کالا و
تخلفات گمرکی 30 ... پروژه جامع بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند.

کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر | تایمز

22 آوريل 2017 ... هدف از این تحقیق بررسی جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر است
... مبحث دوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر:.

پروژه بررسی ثبت املاک و اسناد doc - تحقیق مقاله پروژه سورس کد

پروژه بررسی ثبت املاک و اسناد. doc نوع فایل: wordقابل ویرایش 69 صفحه مقدمه:
سازمان ثبت ... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc.

سند انتقال اجرایی - مارکت فایل

فرمت فایل, doc ... اما این شناخت زمانی كامل می گردد كه انواع سند انتقال اجرایی نیز
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. ... استفاده از سند در تاریخ حقوق ایران به دوران
باستان باز می گردد چرا كه اسناد بدست ..... سند انتقال اجراییحقوقاحراز مالكیتپروژه
دانشجوییدانلود پژوهشدانلود تحقیقدانلود ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق
گمرکی

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

24 سپتامبر 2017 ... نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۸۱ صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش
ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

ایران 199898. اما 196965. عنوان 194351 .... بررسی 46725. ضمن 46615 ... پروژه
32445 ... سیاست 30162 ..... قاچاق 11450 ... جرم 10626. باور 10622. اسناد 10622.
محروم 10621. نشر 10617. منتقل 10610 ... قبال 10094 ...... گمرکی 2004 ...... جنایی
894.

مقالات و پایان نامه های حقوقی | لئودانلود

7 ژوئن 2017 ... ... مقالات و پایان نامه های حقوقی) سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ...
فهرست بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت، خانوار، سکونت و شهرگرایی ... ای سوبیگ
سیستم شبکه شهری عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT. ... دسته: حقوق فرمت فایل:
doc حجم فایل: 1002 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 301 بررسی ...

کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر - مطالب مشابه ...

پایان نامه ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی
الارض ... دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 423 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: .... دولت ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و
خروج. ... پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 130 توضیحات: چکیده
جرائم ...

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده | II ...

28 ژوئن 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ...
بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. ...
مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ....
دانلود پروژه; سیاست جنایی تقینی ایران; دانلود تحقیق; دانلود پژوهش ...

شاخصها و ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران در کشورهای خارجی و ...

1 ا کتبر 2017 ... Home » دانلود مقاله و پروژه » شاخصها و ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران در
کشورهای خارجی و بررسی آن از نگاه قرآن و نهج البلاغه ... دسته: مدیریت بازدید: ۶ بار
فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۹۱۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: .... رساله پایان نامه
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی · دانلود جزوه درس مبانی ...

تحقیق در مورد سیاست جنایی - وب سایت خبری ویژه

تحقیق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ثبت اسناد و املاک ... تحقیق و بررسی در
مورد سیاست جنایی 45 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ...

فروشگاه علم فایل پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

در این پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفا حریق. doc پرداخته است. ... پروژه
بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc قیمت: 5,000 تومان.
پروژه ...

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم ...

28 جولای 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر چکیده هدف از این تحقیق بررسی ...
پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن ... 18
مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده همکاری پلیس و گمرک مقدمه پلیس و گمرک با در ...
فرانسه، انگلیس، ایران و اسلام، در قالب doc و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل: ...

پایان نامه حقوق - تیدا داک

دانلود روش تحقیق بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا · پایان نامه حقوق; ۷۲ ... دانلود پایان
نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران · پایان نامه حقوق; ۴۴ .... دانلود
پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 · پایان نامه حقوق ... دانلود
پروپوزال بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی · پایان نامه
تاریخ ...

فایل فرید - مطالب ارسال شده توسط filefarid

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا ... بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا - دنلود مقاله و پروژه و
پایان نامه ... [DOC]دریافت فایل بررسی جرم شناختی عوامل موثر بر قاچاق کالا در .... ر
ک ؛ آﻗﺎزاده ، ﻋﻠﯾرﺿﺎ ، ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮐﺎرﺑردی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ در ﻗﺑﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ، آﺛﺎر اﻧدﯾﺷﮫ ، ﭼﺎپ اول ،.
..... تراکم بسیار پرونده های قاچاق کالا در دفغتر حقوقی و قضایی گمرک ایران می شود.

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc ...

24 سپتامبر 2017 ... نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۸۱ صفحه مقدمه: امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش
ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

22, بررسی دلايل و عوامل موثر بر اعتماد يا بي اعتمادي به اخبار کانال های غیر رسمی
شبکه ... 23, شناسایی و مدیریت ریسک عملیات انفجاردر پروژه های معدنی و عمرانی,
سعید ...... 1287, پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان در سیاست جنایی ایران با
نگاهی به ...... 2307, سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز, محمدحسین
نوری ...

ﺑررﺳﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮐﺎرﺑردی ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ در ﻗﺑﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ - موسسه حقوقی ایرانیان ...

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻤ. ﺮﮐﯽ از ﺳﺎل ..... ﺗوﮐﻠﯽ ،
ﮐﯾﺎن دﺧت ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻣرﮐﯽ ، اﻧﺗﺷﺎرات ﺧرﺳﻧدی ، ﭼﺎپ دوم ،. ١٣٩١.

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم ...

:HTML ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ... ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ... ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ... ﻗﺎﭼﺎق، و … آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی. .... داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه q ... ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﻤﺮک ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﻤﺮک ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
آزاداﻧﻪ.

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای ... - NCBA

31 آگوست 2017 ... دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 21677 کیلوبایت تعداد صفحات
... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی .... فصل چهارم: سیاست
جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت .... بررسی قاچاق
اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این ...

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی | IQ

12 ژوئن 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی امروزه پیشرفت ... فروشگاه آیکیو
در زمینه دانلود مقاله، پایان نامه و پروژه سایتی معتبر و منحصر ... دسته: روان شناسی
فرمت فایل: doc حجم فایل: 289 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 سیاست جنایی ...
پایان نامه ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق ...

6 جولای 2015 ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق ... امروزه
قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله .... مربوط به قاچاق
کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را .... سایت ما حاوی حجم عظیمی از
پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

22, بررسی دلايل و عوامل موثر بر اعتماد يا بي اعتمادي به اخبار کانال های غیر رسمی
شبکه ... 23, شناسایی و مدیریت ریسک عملیات انفجاردر پروژه های معدنی و عمرانی,
سعید ...... 1287, پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان در سیاست جنایی ایران با
نگاهی به ...... 2307, سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز, محمدحسین
نوری ...

فروشگاه علم فایل پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

در این پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفا حریق. doc پرداخته است. ... پروژه
بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc قیمت: 5,000 تومان.
پروژه ...

بررسي موضوع شروع به جرم + doc - فندق

Word … دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال …[DOC] 3 .
تعارض و خلا در .... پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی.
doc

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده | II ...

28 ژوئن 2017 ... سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم ...
بزه دیده شناسی شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی جرم می پردازد. ...
مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ....
دانلود پروژه; سیاست جنایی تقینی ایران; دانلود تحقیق; دانلود پژوهش ...

کارتحقیقی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر - مطالب مشابه ...

پایان نامه ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی
الارض ... دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 423 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: .... دولت ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و
خروج. ... پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 130 توضیحات: چکیده
جرائم ...

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای ...

31 آگوست 2017 ... دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 21677 کیلوبایت تعداد صفحات
... بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با
این ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی .... فصل چهارم: سیاست
جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت.

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای ... - NCBA

31 آگوست 2017 ... دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 21677 کیلوبایت تعداد صفحات
... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی .... فصل چهارم: سیاست
جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت .... بررسی قاچاق
اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این ...

دانلود پاورپوینت حريق وراههاي مقابله با آن- 41 اسلاید

تحقیق در مورد ساختمان اپرای سیدنی 1

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشش (Stretch) سیم، مفتول و لوله در 65 اسلاید

تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

بازی ها و ورزش های بومی و محلی ترکمن ها در شهرستان گنبد و استان گلستان

کمردرد های شغلی و روش های پیشگیری

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 111 rm-810

دانلود کتاب در مورد طراحی کاشت با عنوان Plants and Planting Plans for a Bee Garden