دانلود فایل


تحقیق در مورد آشنايي با مفهوم خويشتن 11 ص - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد آشنایی با مفهوم خویشتن 11 ص

دانلود فایل تحقیق در مورد آشنايي با مفهوم خويشتن 11 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11آشنایی


با


مفهوم


خویشتن


11


ص


آشنایی


با


مفهوم


خویشتن


تحقیق در مورد آشنایی با مفهوم خویشتن 11 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


193 - 197 ص ص: /93 11 / 02 ﭘﺬﯾﺮش: 92 / 07 / 03 درﯾﺎﻓﺖ: دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ

11. 93/. ص ص: 197. -. 193. اﺛﺮ. 8. ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮد. ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدان. دﯾﺎﺑﺘﯽ ... ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﯽ. از د. ﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ...
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻌﻠﻖ دارد (.
).7 .... آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ...

مقاله اموزشی آشنایی با مفهوم و تعریف سازمان و مدیریت، انواع سازمان ها ...

23 ژوئن 2015 ... مقاله اموزشی آشنایی با مفهوم و تعریف سازمان و مدیریت، انواع سازمان ها، انواع وظایف و
نقش های مدیر. ... سازمان برای نیل به اهداف و مقاصد خود و جهت دادن به فعالیت های
کارکنان و در ... هایشان باید منابعی را بدست آورند و آنها را به فعالیت های مورد نظر
اختصاص دهند. ..... ش, ی, د, س, چ, پ, ج. « Aug. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣ - دانشگاه جامع امام حسین

ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﯽِ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ... ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺸﺎن از ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ
دارد ﺑﻪ .... در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف، ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ....
ص. ) در ﻣﯿﺎن اﻣ ﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻋﺘﺮﺗﺸﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ آن را ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت اﺑﺪي ... 11/. اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ...

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - فصلنامه تحقیقات روانشناختی - دانشگاه آزاد ...

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و e-mail. ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ. اول ﻣﻘﺎﻟﻪ درج ﮐﻨﻨﺪ . -11. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از. 20.
ﺻﻔﺤﻪ. 24 ... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ . ﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮔﺮاﻧﺒﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد اﯾﺮاﻧﺒﺎن،
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﻣﯿﺮی. 76 .7. راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ .... و ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه آﺷـﻨﺎﯾﯽ. داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ .... ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺘﻈـﺎرات را، در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘـﺎر ﻣﺘـﺼﺪﯾﺎن. ﻣﯽ.

راجرز و شخصیت - روانشناسی ندای مهر

مفهوم خویشتن، مهم‌ترین پدیده و عنصر اساسی در نظریه راجرز است. .... توجه را به خود
معطوف مي دارند، بحث انگيز و پژوهش برانگيزند، و مورد انتقاد يا تحسين قرار مي
گيرند. .... با قبول خطر ساده انگاري بسيار و با توجه به ديدگاه هاي آنان در مورد سرشت
انسان مي .... همان، ص 398. 11. روان‌شناسی شخصیت، ص 215. 12. نظریه‌های شخصیت، ص
399.

آسیب‌شناسی درس مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

از این‌رو، در دورۀ کارشناسی این رشته، درسی با عنوان مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ...
اما نویسندگان مقالۀ «سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث» روش تحقیق خود را ...
تعریف شده است: «هدف آشنایی دانشجویان است به کتب مرجع و منابع مهم تحقیق و .....
برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، س 11، ش 15 (پیاپی 42)، ص
55ـ67.

دانلود متن کامل کتابها - دانشگاه شهید بهشتی

11 فوریه 2017 ... عنوان کتاب: طراحی تحقیق با رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته (چاپ جدید چهارم) ...
ابزارها اطلاق می‌گردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد . ... لازم
در این مسیر و با اتكا به دانش، تكنیك‌های سازمانی و مهارت‌های تخصصی خود ... كه
مهمترین سرفصل های آن عبارت‌اند از: آشنایی با مفاهیم و تعریف؛ سازه‌ها و مدل‌های ...

حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام - دانش سیاسی

حضرت محمد(ص) پیامبری است که با تکیه بر وحی الهی و اصل اساسی فطرت انسانی، ...
انگاره اساسی تحقیق این است که آن حضرت حکومت را امری الهی معرفی کرده‌اند که ....
هریک از دو مفهوم مورد نظر، یعنی مفاهیم حکومت و رعایت، از بعد مفهومی و سپس، با ارجاع
... این در حالی است که راغب اصفهانی در «مفردات القرآن» خود معنای اصلی آن را «منع ...

تاتوهای با مفهوم - OpenPost

آیا تا به حال با مفهوم مدیریت علامت تجاری آشنایی داشته اید آيا تا به حال با مفهوم
مديريت علامت تجاري آشنايي ... تحقیق در مورد آشنايي با مفهوم خويشتن 11 ص 30570
.

نگاهي تحليلي به چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان

9 آگوست 2011 ... تعريف علم تربيت (pedagogie) همانند خود تربيت (education) بسيار ... او در بين
ابداعات بشر دو مورد را از بقيه مشكل‌تر مي‌داند، هنر مملكت‌داري ... هرچند تربيت در مفهوم
كلي مقوله‌اي با ارزش است تربيت اسلامي به دليل ... پيش‌بيني مي‌كنم كه اروپاي فردا
به دين محمد (ص) گرايش پيدا خواهدكرد. .... 11- اصل انسانيت دوستي

دانلود متن کامل کتابها - دانشگاه شهید بهشتی

11 فوریه 2017 ... عنوان کتاب: طراحی تحقیق با رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته (چاپ جدید چهارم) ...
ابزارها اطلاق می‌گردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد . ... لازم
در این مسیر و با اتكا به دانش، تكنیك‌های سازمانی و مهارت‌های تخصصی خود ... كه
مهمترین سرفصل های آن عبارت‌اند از: آشنایی با مفاهیم و تعریف؛ سازه‌ها و مدل‌های ...

مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی )مطالعه موردی - فصلنامه ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگي ایران، دوره هفتم، شماره 1، بهار 1393، ص ص69-94 .... 29(
نیز در تحقیق خود با عنوان »بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی ... هویت
اجتماعی در چارچوب تحلیلی مفهوم »اوقات فراغت« به مثابه بخشی از مفهوم عام ...
سبکهای زندگی و هویت اجتماعی جوانان، در جامعة مورد مطالعة شهر بندرعباس نیز رابطه ....
Page 11 ...

بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی

این پژوهش به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. به این
منظور ... باتوجه به این که ادراک معلمان در مورد پیش‌نیازهای آموزش تفکر انتقادی و
روش‌های آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست، آشنایی بیشتر آنها با این موارد ضروری
به نظر می‌رسد. ... «علوم تربیتی». سال سوم شماره 11 پاییز 1389. ص. ص. 46 - 29
...

مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن

آدمی در مسیر تکاملی خود به سوی خداوند، به جهت دارا بودن طبیعت مادّی (شهوانی)، با
نَفْس ... مقالة حاضر با تکیه بر آیات کریمه و روش تفسیر موضوعی و معناشناسی و با
هدف استخراج و شناسایی مهارت‌های قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره، آنها را مورد بحث قرار داده
است. ... در این آیه یکی از اهداف بعثت پیامبر اسلام (ص) را تزکیة نَفْس آدمی بیان نموده
است.

زندگاني محمد بن حنفيه - زير دامنه پژوهش مركز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما

آشنايي با شخصيت محمدبن حنفيه قضاوت درباره شخصيت و فضايل ايماني و اخلاقي
محمد بن حنفيه - با توجه به تحريفاتي كه در طول ... پس از وفات رسول خدا(ص) و جريان
امور بر خلاف وصيت هاي آن حضرت، تعدادي از تيره ها و قبايل اطراف .... و علي(ع) آن زن را
آزاد كرد و سپس مهريه اي براي او قرار داده و او را به طور رسمي به ازدواج خود در آورد.[11]

گرا در سنت فکری ملی » خویشتن « مفهوم ) کسروی و شادمان )مطالعۀ موردی:

27 دسامبر 2015 ... . ﻲ. د. اﻧﺸﮕﺎه. ﺗ. ﻬﺮان. ﻋﻠﻲ زﻳﺮﻛﻲ ﺣﻴﺪري. ﻛﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ. د. اﻧﺸﻜﺪ ... ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ.
روﺷﻨﻔﻜﺮان. ﻳا. ﺮان. ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﻮده. اﺳﺖ. ﺑﺎ. رﺟﻮع. ﺑﻪ. آﺛﺎر. روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧ. ﻲ. ﻛﻪ ... ﺑﻪ. ﺑﺤﺚ. ﻧﺸﺴﺘﻪ. اﻧﺪ . ﻫﺪف اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ، واﻛﺎوي. ﻣﻔﻬﻮم. « ﺧﻮ. ﻳ. ﺸﺘﻦ. » از. ﻳد. ﺪﮔﺎه. « ﺳﻨﺖ. » ..... 11. ؛ ﻛﺴﺮوي،. 2536. )7: . ﻓﻼﺳﻔﺔ
آزاداﻧﺪﻳﺶ در ﻏﺮب، ﻧﻴﺰ در ﻗﺮون اﺧﻴﺮ. ﻣﺎﻳﺔ ﺑﻴﺰاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ..... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ و ﺳﻮد و زﻳ.

193 - 197 ص ص: /93 11 / 02 ﭘﺬﯾﺮش: 92 / 07 / 03 درﯾﺎﻓﺖ: دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ

11. 93/. ص ص: 197. -. 193. اﺛﺮ. 8. ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮد. ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدان. دﯾﺎﺑﺘﯽ ... ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﯽ. از د. ﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ...
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻌﻠﻖ دارد (.
).7 .... آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ...

یکی از مفاهیم ناب و اصیل قرآنی مفهوم هجرت است

مسئله مورد تحقیق ما در این مقاله بررسی مبانی قرآنی هجرت می باشد. ... و آشنایی ما با
این مفهوم اسلامی و قرآنی باعث می شود پی به عظمت هجرت ببریم و با یکی .... بدین
جهت هجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به عنوان مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفته
است . .... آن ها که ایمان آوردند و مهاجرت نمودند و بااموال و جان های خود در راه خدا جهاد کردند و آن
ها که ...

بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی

این پژوهش به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. به این
منظور ... باتوجه به این که ادراک معلمان در مورد پیش‌نیازهای آموزش تفکر انتقادی و
روش‌های آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست، آشنایی بیشتر آنها با این موارد ضروری
به نظر می‌رسد. ... «علوم تربیتی». سال سوم شماره 11 پاییز 1389. ص. ص. 46 - 29
...

آسیب‌شناسی درس مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

از این‌رو، در دورۀ کارشناسی این رشته، درسی با عنوان مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ...
اما نویسندگان مقالۀ «سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث» روش تحقیق خود را ...
تعریف شده است: «هدف آشنایی دانشجویان است به کتب مرجع و منابع مهم تحقیق و .....
برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، س 11، ش 15 (پیاپی 42)، ص
55ـ67.

نقش انفاق در سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و روایات | خاکپور | فصلنامه ...

روش: این تحقیق میان رشته‌ای با رویکرد قرآنی روایتی و با بهره‌گیری از شیوه
تحلیل مفهومی انجام گردیده است. ... مفهوم انفاق از منظر قرآن و سنت آثار و پیامدهای
اجتماعی و فردی آن. ... بی‌جا: مركز فرهنگ و معارف قرآن، ص 11. ... آشنایی با قرآن. ...
Basic functions of self-control and its role in mental health in view of Quran and
narratives.

معنای انتظار فرج چیست؟ / شیعیان چگونه مانع تعجیل ظهور می شوند ...

2 ژوئن 2015 ... ابنا: معنی و مفهوم انتظار فرج را در روایات بیان کنید. ... امام صادق (ع) مسئله انتظار را
با صراحت در سخنانش بیان می کند: « مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ ... هر منتظر واقعی باید در حد توان خود
برای اصلاح خود و جامعه تلاش کند، اما چون تحقق ... ابنا: بیاناتی که در مورد معنای
انتظار فرمودید آیا علمای گذشته شیعه هم ..... 1 شهریور 1396 - 11:28 ...

ضرورت خود شناسي - انديشه قم؛ تنها مرکز حوزوي پاسخگويي تخصصي ...

و اگر مقصود از خودشناسي شناخت هر فرد از خويشتن باشد، خودشناسي با انسان شناسي
متفاوت خواهد بود. ... محصول كار اين رشته ها، علمي حصولي و مفهومي است. علم النفس ...

عشق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عشق معمولاً نوعی توجه و اهمیت دادن به یک شخص یا شیء است که حتی گاهی این عشق
محدود به خود نمی‌شود (مفهوم خودشیفتگی). با این وجود در مورد مفهوم عشق نظرات
متفاوتی ...

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لذا به طرح پرسشهایی پرداختیم و با بهره‌گیری از «‌آیات قرآن مجید» به پاسخ‌دهی آنها
همت گماردیم. ... دوم : در این فصل با روش کاربرای دستیابی به نتایج مورد نظر تحقیق
اشنا ... 9ـ شرایط اجابت دعا 10ـ شرایط اصلی حقیقی بودن دعا 11ـ شرایط فرد دعا ... ب –
اهداف جزئی : تحقیق مورد نظر دارای بعضی اهداف جزئی می‌باشد که ...

نگاهي تحليلي به چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان

9 آگوست 2011 ... تعريف علم تربيت (pedagogie) همانند خود تربيت (education) بسيار ... او در بين
ابداعات بشر دو مورد را از بقيه مشكل‌تر مي‌داند، هنر مملكت‌داري ... هرچند تربيت در مفهوم
كلي مقوله‌اي با ارزش است تربيت اسلامي به دليل ... پيش‌بيني مي‌كنم كه اروپاي فردا
به دين محمد (ص) گرايش پيدا خواهدكرد. .... 11- اصل انسانيت دوستي

گرا در سنت فکری ملی » خویشتن « مفهوم ) کسروی و شادمان )مطالعۀ موردی:

27 دسامبر 2015 ... . ﻲ. د. اﻧﺸﮕﺎه. ﺗ. ﻬﺮان. ﻋﻠﻲ زﻳﺮﻛﻲ ﺣﻴﺪري. ﻛﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ. د. اﻧﺸﻜﺪ ... ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ.
روﺷﻨﻔﻜﺮان. ﻳا. ﺮان. ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﻮده. اﺳﺖ. ﺑﺎ. رﺟﻮع. ﺑﻪ. آﺛﺎر. روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧ. ﻲ. ﻛﻪ ... ﺑﻪ. ﺑﺤﺚ. ﻧﺸﺴﺘﻪ. اﻧﺪ . ﻫﺪف اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ، واﻛﺎوي. ﻣﻔﻬﻮم. « ﺧﻮ. ﻳ. ﺸﺘﻦ. » از. ﻳد. ﺪﮔﺎه. « ﺳﻨﺖ. » ..... 11. ؛ ﻛﺴﺮوي،. 2536. )7: . ﻓﻼﺳﻔﺔ
آزاداﻧﺪﻳﺶ در ﻏﺮب، ﻧﻴﺰ در ﻗﺮون اﺧﻴﺮ. ﻣﺎﻳﺔ ﺑﻴﺰاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ..... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ و ﺳﻮد و زﻳ.

حجاب در قرآن

بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، قرآن كريم تأكيد فراواني به لزوم حفظ حجاب براي زنان
داشته است. ... آشنايي با مفهوم و تعريف واژگان كليدي موجود در اين نوشتار در روشن
كردن بحث .... سوره نور استفاده می‌شود که می‌فرماید: «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»[
11] ... بلند] خود را بر خويش فروافكنند، اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار
قرار ...

۲) جراید در ایران . - دانشنامه جهان اسلام

ایرانیان‌ با روزنامه‌، به‌ مفهوم‌ امروزی‌ آن‌، به‌ واسطه‌ کتاب‌ تحفه‌العالم‌ ، تألیف‌ میر
عبداللطیف‌ ... و پس‌ از یک‌ ماه‌، روزنامه‌ ایران‌ جانشین‌ آنها شد ( ایران‌ ، ش‌ 1، 11 محرّم‌ 1288،
ص‌ 1). .... از میان‌ روزنامه‌های‌ تندرو مشروطه‌ اول‌، فقط‌ حبل‌المتین‌ (تهران‌) مدتی‌ فعالیت‌ خود
را از .... با چاپ‌ مقاله‌ای‌ که‌ روزنامه‌ ایران‌ نیز آن‌ را تجدید چاپ‌ کرد، سبب‌ آشنایی‌ ایرانیان‌
با ...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ در ﻮ - فرهنگ در دانشگاه ...

ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﯾﺎ. ﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮ. اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ...

193 - 197 ص ص: /93 11 / 02 ﭘﺬﯾﺮش: 92 / 07 / 03 درﯾﺎﻓﺖ: دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ

11. 93/. ص ص: 197. -. 193. اﺛﺮ. 8. ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮد. ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدان. دﯾﺎﺑﺘﯽ ... ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﯽ. از د. ﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ...
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻌﻠﻖ دارد (.
).7 .... آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ...

مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن

آدمی در مسیر تکاملی خود به سوی خداوند، به جهت دارا بودن طبیعت مادّی (شهوانی)، با
نَفْس ... مقالة حاضر با تکیه بر آیات کریمه و روش تفسیر موضوعی و معناشناسی و با
هدف استخراج و شناسایی مهارت‌های قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره، آنها را مورد بحث قرار داده
است. ... در این آیه یکی از اهداف بعثت پیامبر اسلام (ص) را تزکیة نَفْس آدمی بیان نموده
است.

نگاهي تحليلي به چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان

9 آگوست 2011 ... تعريف علم تربيت (pedagogie) همانند خود تربيت (education) بسيار ... او در بين
ابداعات بشر دو مورد را از بقيه مشكل‌تر مي‌داند، هنر مملكت‌داري ... هرچند تربيت در مفهوم
كلي مقوله‌اي با ارزش است تربيت اسلامي به دليل ... پيش‌بيني مي‌كنم كه اروپاي فردا
به دين محمد (ص) گرايش پيدا خواهدكرد. .... 11- اصل انسانيت دوستي

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺮوش، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و رﺟﺎﻳﻲ : روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔ

ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. دادن
دﺷﻮارﻳﻬﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان، دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻛﻪ درﺑﺎره. ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ...

به‌نام‌مهربان‌ترين‌مهربانان - چشم انداز ایران

گرفت تا خوانندگان محترم نش ريه در يافت ن مقاله مورد نظر خود دچار اتالف ... ولي
با مطالعه و بازخواني مطالب درون آنها، س عي شده هر مقاله در نزديكترين. و مرتبط ... با
اميد به اين كه اين كار بتواند به پژوهش گران، محققان و خوانندگان دائمي ... ادبيات و
آشنايي با شاعران ايران و جهان .... 11 نمايه موضوعي چشم انداز ايران1-50 و 6 ويژه نامه.

زندگينامه امام حسين (علیه السلام)

شش سال از عمرش با پيامبر بزرگوار سپري شد، و آن گاه كه رسول خدا (ص ) چشم ... علي (
ع ) متصدي خلافت ظاهري شد، حضرت حسين (ع ) در راه پيشبرد اهداف اسلامي ، مانند يك
.... حتي در هنگام ولادت امام حسين (ع )، و خود امام حسين (ع ) به (19) رسول گرانمايه اسلام (
ص ) ... خبر "شهادت حسين (ع ) در كربلا" به قدري در اجتماع اسلامي مورد گفتگو واقع
شده ...

بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی

این پژوهش به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. به این
منظور ... باتوجه به این که ادراک معلمان در مورد پیش‌نیازهای آموزش تفکر انتقادی و
روش‌های آموزش تفکر انتقادی مناسب نیست، آشنایی بیشتر آنها با این موارد ضروری
به نظر می‌رسد. ... «علوم تربیتی». سال سوم شماره 11 پاییز 1389. ص. ص. 46 - 29
...

آشنایی اجمالی با سوره واقعه

18 مه 2015 ... معانی نام سوره: واقعه از کلمه وقوع مشتق شده و به معنی آنچه که واقع شده اطلاق میگردد. ...
به جایگاه ستارگان سوگند یاد میکند و با این سوگند به یک حقیقت علمی و رازی ...
ترسیمی از حالت احتضار و انتقال از این جهان به جهان دیگر که آن خود نیز از مقدمات
رستاخیز است. .... مقالات و تحلیل های سیاسی ... سیره همسران پیامبر(ص).

رابطة حرمت ‌خود بر همدلي نوجوانان | روان‌شناسي و دين

18 فوریه 2013 ... سال پنجم، شماره اول، بهار 1391، ص 133 164 Ravanshenasi-va Din, Vol.5. ...
تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطة سطح حرمت‌ خود با همدلي دانش‌آموزان مقطع سوم ...
دارد.11 از نظر براندن،12 ارزشيابي فرد از خويشتن به اندازة مسئله مرگ و حيات ...
ايراني نقش مهمي در شکل گيري مفهوم خود و سلامت رواني دارد، در حالي‌که حرمت ‌خود ...

حقوق متقابل پدر، مادر و فرزند - مجمع علمی فرهنگی حبل المتین

24 نوامبر 2014 ... اسـلام در مورد احترام والدين آنقدر تاكيد كرده است كه در كمتر مساله اى ديده ... رعايت حق
پدر و مادر، از اعمال با فضيلتي است، که رعايت آن در حال حیات ... حضرت امام صادق (ع)
در جواب اين پرسش كه «احسان» در قول خدای عزّ و جلّ: «وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانا»[11] چيست؟
..... [52] رسول خدا(ص) فرمود: در ميان فرزندان خود عدالت را مراعات كنيد همان ...

معارف اسلامی - نمونه سؤال درس دانش خانواده

11- کدام یک از معیارهای زیر، از معیارهای همسرگزینی است؟ (ص44-45) ... 25- داشتن
روابط عاطفی و عاشقانه با جنس مخالف سبب کدام مورد میشود؟ الف) کاهش اعتماد به نفس
...

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎ - بانک سامان

ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ. ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ” ﻗﺼﺪ. “ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺧﻮﺩ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻓﺮﺩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻬﻮﻟﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ...

فصل اول: کلیات تحقیق 2 - مرکز آموزش مدیریت دولتی

نتاج مورد انتظار تحقیق . .... دهد که به سرعت کارکنان را با اهداف استراتژیک خود همسو
سازند )موینت، ... س. طوح سازمان ها، نرخ رشد باالی فناوری های نوین ، افزایش نقش و
مسئولیت ... گرچه در مورد تاریخ دقیق شروع رویکرد شایستگی و شناسایی .... یکی از
این شایستگی ها می تواند آشنایی مدیر منابع انسانی با نحوه استفاده .... Page 11 ...

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎ - بانک سامان

ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ. ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ” ﻗﺼﺪ. “ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺧﻮﺩ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻓﺮﺩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻬﻮﻟﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ...

نقش انفاق در سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و روایات | خاکپور | فصلنامه ...

روش: این تحقیق میان رشته‌ای با رویکرد قرآنی روایتی و با بهره‌گیری از شیوه
تحلیل مفهومی انجام گردیده است. ... مفهوم انفاق از منظر قرآن و سنت آثار و پیامدهای
اجتماعی و فردی آن. ... بی‌جا: مركز فرهنگ و معارف قرآن، ص 11. ... آشنایی با قرآن. ...
Basic functions of self-control and its role in mental health in view of Quran and
narratives.

حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام - دانش سیاسی

حضرت محمد(ص) پیامبری است که با تکیه بر وحی الهی و اصل اساسی فطرت انسانی، ...
انگاره اساسی تحقیق این است که آن حضرت حکومت را امری الهی معرفی کرده‌اند که ....
هریک از دو مفهوم مورد نظر، یعنی مفاهیم حکومت و رعایت، از بعد مفهومی و سپس، با ارجاع
... این در حالی است که راغب اصفهانی در «مفردات القرآن» خود معنای اصلی آن را «منع ...

روت سامسونگ j111f با اندروید 5.1.1

تحقیق درباره محيط درون ماشيني

روت سامسونگ j111f با اندروید 5.1.1

سیگنال و سیستم اپنهایم (کتاب + حل المسائل هر دو فارسی)

دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی ( فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

تحقیق در مورد باغباني عمومي 30 ص

دانلود نسخه کامل انیمیشن جذاب و جالب بره ناقلا ( شان شیب - shaun the sheep )

اقدام پژوهی: چگونه مي توان با آموزش مهارت هاو روشهاي زندگي سلامت روحي و رواني دانش آموزان را تقويت نمود

فایل فلش فارسی نوکیا 6500 RM-240

121 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش قصه ها و داستانهاي قرآني در رفع نيازهاي تربيتي كودكان و نوجوانان دانش آموز - 9 صفحه فایل ورد